Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine

Žilinský samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Turčianske kultúrne stredisko, Divadelná, Martin
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiacPlat bude stanovený v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • Termín nástupu: 01. 10. 2022, príp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis činnosti pracovného miesta:

• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
• zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

Zamestnanecké výhody, benefity

• Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia

Informácie o výberovom konaní

INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANOM VÝBEROVOM KONANÍ OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 04. 07. 2022

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 15. 08. 2022

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania:

a) plnenie stanovených kvalifikačných predpokladov a ostatných požiadaviek v zmysle inzerátu,
b) doručenie požadovaných dokumentov do termínu uzávierky

Zoznam požadovaných dokumentov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• Projekt so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov (Štruktúra projektu v zmysle Smernice ŽSK č. 137/2021 Čl. IV ods. 3, 4, 5). Predkladá sa v písomnej forme spravidla 4 – 6 normostrán.

Štruktúra projektu po formálnej stránke:
a)úvod,
b) zameranie projektu,
c) analýza súčasného stavu organizácie s použitím napr. SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia),
d) východiska projektu na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
e) ciele projektu,
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
h) očakávaný prínos po realizácií projektu,
i) záver.

Projekt po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný a realizovateľný.

• kópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Spôsob podania žiadosti :
• poštou na adresu (prípadne osobne do podateľne Úradu ŽSK): Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky: Neotvárať! "Výberové konanie - riaditeľ - názov organizácie"

• alebo: formou elektronickej schránky - podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon e- Governmente“)

Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke: najneskôr do 15. 08. 2022

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka, osobný pohovor, verejné vypočutie uchádzača.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a zároveň v požadovanom termíne predložia žiadosť o zaradenie na osobný pohovor spolu s ostatnými dokumentami.
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktná osoba: p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 421

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

zameranie na oblasť kultúry výhodou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

3 roky v odbore

Osobnostné predpoklady a zručnosti

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské II. stupňa
Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou
Prax:
• 3 ročná prax v odbore
• 1 ročná prax v riadení
Vodičský preukaz: B
Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Osobnostné predpoklady:
• Manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie
• Znalosť štátneho jazyka na veľmi dobrej úrovni
• Znalosť cudzieho jazyka – vítaná
• Aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
• Bezúhonnosť (preukazuje sa čestným vyhlásením o bezúhonnosti)
• Zdravotná spôsobilosť na uvedený výkon práce

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
• Odbornosť
- znalosť príslušnej legislatívy (napr. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti a podobne),
- znalosť ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce, zákon 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 o odmeňovaní, niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov