Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Poradca junior pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (VKP BDP 117/2022)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Komárno
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 982 - 1 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 01.09.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií zamerané na optimalizáciu výdavkov, príjmov a ich vzájomného pomeru, na finančné plánovanie a vytváranie finančnej rezervy.
Činnosti budú zamerané najmä na:
• analýzu problematického dlhu a nastavenie ďalších krokov k jeho splateniu alebo optimálnemu zníženiu,
• analýzu všetkých dlhov klienta spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním ciest optimalizácie rozpočtu,
• analýzu príjmov klienta a odporúčania k ich optimalizácii (využitie potenciálu na zvýšenie príjmov u klienta či v jeho rodine, identifikácia iných potenciálnych zdrojov),
• odporúčania ohľadom konsolidácie úverov, pôžičiek, poistiek a pod.,
• komplexné nastavenie rodinného rozpočtu v dlhodobom časovom horizonte a strednodobé monitorovanie jeho dodržiavania,
• analýzu majetkovej situácie klienta (najmä pre prípad hroziaceho osobného bankrotu) a odporúčania ďalších krokov pri eventuálnom nakladaní s majetkom,
• analýzu potreby a efektívnosti osobného bankrotu ako poslednej inštancie zbavenia sa dlhu,
• identifikáciu a analýzu príčin nadmerného zadlženia, analýzu rizík ekonomického správania (určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva),
• spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia,
• návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti, redukovanie faktorov ovplyvňujúcich zadlženosť klienta, vedenie k vytváraniu finančných rezerv, úspor), vedenie k finančnej gramotnosti,
• spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (právne a psychologické poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 1 rok relevantnej praxe (ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, rozpočtovníctvo, inkasné agentúry, správa pohľadávok)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:

Znalosť zákonov:

 Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 Zákon č. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované vzdelanie a ročná odborná prax je podmienkou zaradenia uchádzača do výberového procesu.

Informácie o projekte: Link:
https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1148143

Zamestnanecké výhody, benefity

Bohatý sociálny program.
Dovolenka navyše.
Práca pre stabilného zamestnávateľa.
Odborné školenia.

Informácie o výberovom konaní

Číslo výberového konania: VKP BDP 117/2022

Názov projektu: Bezplatné dlhové poradenstvo

ITMS projektu: ITMS2014+: 312081BKZ8

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca junior pre oblasť ekonomického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí, oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.(funkčný plat spolu od 1400,- Eur/brutto)

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
• motivačný list;
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
• písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.08.2022.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na online video pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.8.2022 (ostáva ešte 1 deň)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) je orgánom štátnej správy, zabezpečujúcim výkon štátnej správy v oblastiach sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Inštitúcia bola zriadená v januári 2004 zákonom č.453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ústredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon prostredníctvom 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.