Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 3 270 EUR/mesiacPodľa § 40 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v spojení s § 126 ods. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. - Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy určuje vláda podľa zákona 55/2017 Z. z., pričom vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí plat vo výške platu poslanca národnej rady.
  • Termín nástupu: po voľbe NR SR
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:
• je občanom Slovenskej republiky;
• má spôsobilosť na právne úkony;
• je bezúhonný podľa § 141 ods. 5 ZVO;
• má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní;
• disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka;
• je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:
• doklady preukazujúce splnenie zákonných podmienok, konkrétne:
o čestné vyhlásenie o splnení podmienky občianstva Slovenskej republiky;
o čestné vyhlásenie o splnení podmienky spôsobilosti na právne úkony;
o úradne osvedčená kópia dokladu o vzdelaní;
o prehľad odbornej praxe s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu na osobu, ktorá môže vykonanie praxe potvrdiť;
o doklad preukazujúci znalosť anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka najmenej na úrovni B2 podľa CEFR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti) a ak takým dokladom záujemca nedisponuje, čestné vyhlásenie;
o úradne osvedčená kópia osvedčenia o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ak ním nedisponuje, úradne osvedčená kópiu žiadosti o vykonanie bezpečnostnej previerky;
• údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov, konkrétne
o meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývka;
o dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia;
o štátne občianstvo;
o pohlavie;
o meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
• štruktúrovaný profesionálny životopis;
• projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu v rozsahu osem až 10 normostrán textu;
• zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané;
• e-mailovú adresu na elektronickú komunikáciu;
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v tejto výzve a v § 141 ZVO a so zverejnením dokumentov, ktoré podľa ZVO Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle.

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:
• 23. augusta 2022 do 15:00 musí byť žiadosť o účasť doručená Úradu vlády Slovenskej republiky .

Spôsob predkladania žiadosti o účasť:
• na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava;
• v jednom uzavretom a neporušenom obale s označením „Verejné vypočutie - predseda ÚVO“.

Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:
• verejné vypočutie prebehne najneskôr 23. septembra 2022;
• záujemcovia budú o presnom dátume a hodine verejného vypočutia, ako aj o členoch výberovej komisie informovaní elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti, a to najmenej sedem dní vopred;
• na verejné vypočutie bude pozvaný záujemca, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti a predložil úplnú žiadosť o účasť;
• verejné vypočutie bude mať tri časti, v prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu (v trvaní do 10 min), v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu (v trvaní do 10 min) a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky;
• predpokladaný čas verejného vypočutia jedného záujemcu by nemal presiahnuť jednu hodinu;
• možnosť klásť otázky záujemcom budú mať aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti;
• verejné vypočutie bude vysielané naživo;
• hodnotiacimi kritériami sú
• odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, s váhou 70 % a
• komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s váhou 30 %;
• hodnotenie záujemcov členmi výberovej komisie je neverejné;
• výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov je vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky.
´
Informácie o výberovom konaní
• podmienku štátneho občianstva záujemca preukazuje aj predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu na verejnom vypočutí;
• bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, o ktorého vydanie žiada Úrad vlády Slovenskej republiky;
• osvedčenie o oprávnení na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami je nevyhnutné predložiť najneskôr v deň verejného vypočutia, pričom o vykonanie bezpečnostnej previerky môže požiadať aj záujemca podľa § 141 ods. 6 ZVO;
• informácia o spracúvaní osobných údajov, ďalšie zákonom ustanovené informácie a informatívny vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sú zverejnené na vlada.gov.sk;
• na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky budú zverejnené do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu
o životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu, s osobnými údajmi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a informácie týkajúce sa pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania;
o celý záznam z verejného vypočutia.

Informácie o výberovom konaní

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:
• 23. augusta 2022 do 15:00 musí byť žiadosť o účasť doručená Úradu vlády Slovenskej republiky .
Spôsob predkladania žiadosti o účasť:
• na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava;
• v jednom uzavretom a neporušenom obale s označením „Verejné vypočutie - predseda ÚVO“.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Francúzsky jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti

najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad vlády Slovenskej republiky