Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie Úradu PSK

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Prešov
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 400 EUR/mesiacFunkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe.Hrubá mzda od 1.400,00 EUR.
  • Termín nástupu: ASAP, čo najskôr.
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- komplexné zabezpečovanie procesnej stránky organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho zmluvného partnera a s ním súvisiace vynakladanie finančných prostriedkov,
- stanovenie vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a obstarávacej ceny tovaru, služieb a prác podľa platných právnych predpisov a vypracúvanie súťažných podkladov,
- sledovanie vývoja cien a tovarov, služieb a prác, ktoré sa opakovane obstarávajú,
- usmerňovanie procesu verejného obstarávania v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečovania potrieb organizácie,
- zabezpečovanie implementácie aktuálnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania do realizačnej praxe Úradu PSK a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
- obstarávanie verejnoprospešných stavieb podľa osobitného predpisu,
- vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
- poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti (verejné obstarávanie) na úrovni zamestnávateľa,
- koordinovanie a zabezpečovanie činnosti spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb zamestnancom,
- vykonávanie rozborovej, hodnotiacej a rozhodovacej činnosť vo zverenej agende,
- samostatné vypracovanie výkazov a štatistik pre príslušné orgány štátnej správy,
- samostatná vnútorná kontrolná činnosť vrátane realizácie výsledkov kontroly alebo vybavovanie podaní,
- vykonávanie administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znp.

Zamestnanecké výhody, benefity

- zvýšenie nároku na dovolenku o 1 týždeň v zmysle Kolektívnej zmluvy,
- príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie,
- príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov Úradu PSK certifikovanými lektormi a zahraničnými partnermi napríklad aj zo Svetovej banky.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:
osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: „Voľné pracovné miesto Samostatný odborný referent na verejné obstarávanie“ a to v termíne do 29.03.2022. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Uchádzači, ktorí nesplnia požadované kritéria alebo nedoručia všetky požadované doklady v stanovenom termíne budú vyradení.
Komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači, ktorí splnia všetky požiadavky informovaní telefonicky alebo emailom.

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK www.po-kraj.sk v časti výberové konania a voľné pracovné miesta.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
2. profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom ročnej praxe v rozsahu od do/mesiac a rok,
3. fotokópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3. vysokoškolský diplom),
4. súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5. Povinné, požadované údaje pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

6.Čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pracovnú pozíciou a o spôsobilosti na právne úkony.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské II. stupňa. Vzdelanie v odbore právo alebo stavebníctvo výhodou.

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

Najmenej 1 rok praxe vo verejnom obstarávaní preukázanej v životopise.

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý,bežné internetové prehliadače pre prácu v systémoch verejne dostupných informácií (ÚVO – ISZÚ, EVO, prípadne iné systémy pre elektronické VO, EKS, CKO, ORSR, ZRSR, FOAF atď.) – pokročilý.
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Zdravotná spôsobilosť na obsadzovanú pozíciu.
Bezúhonnosť.
Organizovanie a plánovanie systematickej pracovnej činnosti, samostatnosť, pozornosť, zodpovednosť a spoľahlivosť, strategické a analytické myslenie, silná orientácia na dosahovanie cieľov, schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme.
Praktické ovládanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schopnosť aktívne reagovať na novelizáciu príslušnej legislatívy a aplikáciu zmien v spoločnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov