Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Štátny radca na odbore ekonomiky a správy majetku

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Chlumeckého 2, Ružinov
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 036,5 EUR/mesiacPlat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozostáva z platovej tarify v 7 platovej triede (1036,50 eur s možnosťou osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100% z platovej tarify)
  • Termín nástupu: dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť
Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy, alebo vykonávanie štátnych záležitostí na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo na úrovni iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
Zodpovedá za proces verejného obstarávania (VO) na ÚGKK SR, spolupracuje pri plánovaní, finančných výhľadoch a návrhoch rozpočtov a rozpočtových programov vo vzťahu k VO, komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov, prác a služieb podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre úrad, vypracováva analýzy požiadaviek a zostavuje a aktualizuje podľa potreby ročné plány na obstaranie tovarov, prác a služieb, v súlade s internými i externými predpismi a pravidlami organizačne zabezpečuje a určuje príslušné metódy VO, koordinuje, spolupracuje a poskytuje metodickú pomoc a usmernenie organizačným útvarom úradu pri príprave procesu obstarávania a rokovaniach s dodávateľmi, pripravuje tvorbu návrhov interných riadiacich smerníc a metodiky v oblasti procesov VO, zodpovedá za dodržiavanie interných aj externých predpisov a pravidiel týkajúcich sa VO, vystavuje objednávky, vedie ich register a zabezpečuje ich zverejňovanie, podieľa sa na príprave obchodných a zmluvných podmienok pri VO, zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z VO v zmysle platných externých a interných predpisov, eviduje a uchováva dokumentáciu o VO, všetky zmluvy a zmluvné vzťahy, ktoré sa týkajú ÚGKK a na základe ktorých vznikol, alebo vznikne ekonomický záväzok, sleduje plnenie a kontroluje záväzné termíny uvedené v nich, zabezpečuje komunikáciu so štátnymi orgánmi, najmä ÚVO ohľadom procesov VO, zabezpečuje zverejnenie zmlúv, ktoré sú výsledkom procesu VO, vypracováva za oblasť svojich hlavných povinností súhrnne správy, rozbory, štatistické výkazy finančného plnenia zo zmlúv za oblasť VO pre potreby vedenia úradu, riadi a koordinuje práce externých poradenských spoločností v oblasti VO, spravuje prístupy do systémov Ispin a EKS.

Zamestnanecké výhody, benefity

-týždenný pracovný čas 37,5 hod.
- pružný pracovný čas
- príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
o bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
o po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Žiadosti zaslané e-mailom cez portál profesia.sk nebudú zaradené do výberového konania.

Informácie o výberovom konaní
Identifikátor výberového konania: VK/2021/3604

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe : Chlumeckého 1941/2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: november 2021

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2
820 12 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomické alebo právnické vzdelanie výhodou.

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

verejného obstarávania minimálne 6 mesiacov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadujeme znalosť zákona: č. 343/2015 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 55/2017 Z. z., Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook . Schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, komunikačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov