Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný štátny radca na oddelení informačných technológií

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Chlumeckého, Ružinov
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 178,5 EUR/mesiacPonúkaný plat: Plat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozostáva z platovej tarify v 8. platovej triede (1 178,50 eur) s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify.
  • Termín nástupu: Dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni
ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva štátne
záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.
Tvorba interných politík pre oblasť biznis analýz, techník,
modelovaní biznis procesov, dokumentovanie požiadaviek a návrh
riešení. Tvorí a modeluje biznis procesy pre jednotlivé informačné
systémy. Pripomienkovanie dokumentov v analytickej fáze riadenia
projektov / napr. detailne funkčné špecifikácie/. Zodpovednosť za
finalizáciu zberu požiadaviek pri tvorbe dokumentácií k projektom
IT. Tvorí interné politiky pre zber požiadaviek, biznis modelovanie,
testovanie a finálnu implementáciu projektov IT. . Spolupracuje pri
vypracovávaní analýz stavu a využívania IKT rezortu, spolupracuje
v rámci projektového tímu s dodávateľmi alebo internými zložkami
rezortu pri tvorbe analytických bezanízových výstupov. Školenia v
oblasti zberu požiadaviek, testovania a dokumentačných výstupov.
Navrhuje testovacie scenáre, prípady použitia a akceptačné kritéria
z testovania. Tvorba dokumentácie v zmysle metodík Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
o štandardoch ISVS/ UML, Archimate/.

Zamestnanecké výhody, benefity

- Pružný pracovný čas
- Týždenný pracovný čas 37,5 hod.
- Príspevok do doplnkové dôchodkového sporenia

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi:
• v listinnej podobe
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.
• v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,
inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému
úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní
Identifikátor výberového konania: VK/2021/2457
Dátum vyhlásenia výberového konania 26.07.2021
Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 08.08.2021

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/vk

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe : Chlumeckého 1941/2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov

Žiadosti poslané emailom cez portál profesia.sk nebudú zaradené do výberového konania.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: august 2021
Predpokladané miesto konania výberového konania: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
Spôsob vykonania výberového konania : písomná časť a ústna časť.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Schopnosti a osobnostné vlastnosti: svedomitosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti.
Ďalšie požiadavky:
1. Znalosť routingu a switchingi, CLI pre zariadenia Cisco a Fortigate /
uprednostňujeme certifikáciu Cisco CCNA R&S/
2. Znalosť ovládania Cisco Prime management
3. Ovládanie skriptov v PHP,
4. Znalosť ovládania MS Active directory
5. Tvorba sieťovej dokumentácia pomocou nástroja MS Visio
6. Správa serverov MS a Linux
7. Správa virtualizácie VMWare
8. Znalosť legislatívy z kybernetickej
bezpečnosti
9. Znalosť systém riadenia informačnej bezpečnosti
podľa ISO 27001

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2
820 12 Bratislava
http://www.geodesy.gov.sk