Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra

Trenčiansky samosprávny kraj

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nováky
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 200 EUR/mesiacIné zložky platu - odmeny
  • Termín nástupu: január 2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Plní úlohy oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov a spolupodieľa sa na:

1. rozpracovaní navrhovaných zámerov vyplývajúcich zo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR do konkrétnych opatrení a projektov prostredníctvom poradenskej a konzultačnej činnosti pre budúcich žiadateľov a realizátorov projektov v zmysle Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry (ďalej len AP) v rámci operačných programov, Partnerskej dohody na roky 2014 -2020 a ďalších projektov mimo tohto rámca (programy európskej teritoriálnej, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce), dotačných programov zo štátneho rozpočtu;
2. dohliadaní na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;
3. komunikácii s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov;
4. koordinácii prípravy a implementácie schválených projektov žiadateľov z dotknutého územia hornej Nitry financovaných z štrukturálnych a investičných fondov EÚ v spolupráci s vecne príslušnými odbormi Úradu TSK a poskytovateľmi financovania;
5. príprave žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií o získanie verejných zdrojov pre projekty na realizáciu opatrení AP;
6. kompletizácii a predkladaní žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, resp. finančných príspevkov programov v zmysle príslušných výziev;
7. na sledovaní časových harmonogramov realizácie schválených projektov v zmysle verifikovaných zmlúv;
8. na zabezpečení financovania a sledovaní financovania implementácie realizovaných projektov;
9. zabezpečení komunikácie a informovanosti o projekte a o plnení úloh vyplývajúcich z AP;
10. hodnotení plnenia AP;
11. poskytovaní informácií pre RO, resp. SO/RO o implementácii projektov prostredníctvom monitorovacích, hodnotiacich a záverečných správ podľa zmluvy o NFP, resp. finančnom príspevku;
12. Spolupracuje na tvorbe rozvojových a strategických dokumentov kraja;
13. Zúčastňuje sa odborných špecializovaných školení a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast;
14. Zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov;
15. Vykonáva a plní úlohy, mimoriadne úlohy, príkazy a nariadenia predsedu TSK, riaditeľa Úradu TSK a priameho nadriadeného;

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné pracovné miesto v úrade verejnej správy - Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, benefity podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a KZ zamestnávateľa, možnosť ďalšieho profesijného vzdelávania a kariérneho rastu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
• doklad o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 200,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní a všetky potrebné dokumenty/ nemusia byť úradne overené / zasielajte emailom alebo na adresu :
A.) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.
Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK Projektový manažér impl. jed. hN “,
alebo
B.) e-mailom na adresu:
personalne@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 19.12.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.
Predpokladaný termín nástupu je január 2022.
Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.12.2021 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

• min VŠ I. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

a. osobnostné a morálne predpoklady:
• bezúhonnosť,
• sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
• schopnosť pracovať pod tlakom,
• komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
• adaptabilita a flexibilita,

b. výberové kritériá:
• znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
• znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
• znalosti v oblasti prípravy programového obdobia 2021-2027,
• znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
• podrobná znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,
• znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry výhodou,
• odborná prax :
- minimálne 2 roky praxe v oblasti prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
• základné znalosti zákona o účtovníctve,
• aktívna znalosť anglického jazyka
• vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• žiadosť o účasť na VK,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
• doklad o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: personálne odd.
E-mail: poslať životopis