Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 972 EUR/mesiacPôvodná základná zložka mzdy: dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania a platovej triedy podla počtu rokov odpracovanej praxe
  • Termín nástupu: ASAP
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- podieľanie sa na implementácii jednej z hlavných aktivít národného projektu ZIVSE www.inovujme.sk
- prednášková činnosť v oblastiach inovácií
- vykonávanie činností súvisiacich s prípravou a realizáciou odborných projektových aktivít, informačných podujatí, vzdelávacích aktivít na školách, mediálnych kampaní a ďalších informačných aktivít
- vykonávanie činností súvisiacich s prípravou a realizáciou súťaží NP ZIVSE
- tvorba odborných publikácií, informačných materiálov, článkov, tlačových správ a iných výstupov pre integrovanú marketingovú komunikáciu
- tvorba a napĺňanie sociálnych sietí NP ZIVSE
- obsahové napĺňanie webovej stránky NP ZIVSE, práca v CMS prostredí
- zúčastňovanie sa a reprezentovanie na podujatiach, napr. na odborných veľtrhoch, konferenciách, seminároch či iných podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných NP ZIVSE
- archivácia a spracúvanie výstupov z odborných podujatí pre všetky cieľové skupiny NP ZIVSE
- vykonávanie ďalších odborných činností súvisiacich s implementáciou NP ZIVSE

Zamestnanecké výhody, benefity

- príjemné a podporujúce pracovné prostredie
- pohyblivá pracovná doba
- motivujúce finančné ohodnotenie
- rozvoj a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov
- služobný automobil, notebook, mobilný telefón

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 15.11.2021. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 25.11.2021. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: gdpr@siea.gov.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Marketing, reklama, PR a Žurnalistika, polygrafia, médiá

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- výborné komunikačné schopnosti
- kreatívne myslenie a flexibilita
- pozitívne myslenie

Minimálne požiadavky na zamestnanca:
- vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia
- skúsenosti s administratívou a pracovným výkonom v rámci projektov z európskych štrukturálnych fondov výhodou
- prax v príslušnej oblasti (v závislosti od zamerania aktivít projektu) v dĺžke minimálne dva roky
- práca s Excelom a ostatnými programami B2
- výborné komunikačné schopnosti a vystupovanie na verejnosť
- excelentná znalosť slovenského jazyka
- vodičský preukaz skupiny B (aktívny šofér)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Agentúra je nezávislou autoritou v oblasti podpory a rozvoja inovácií v priemysle a v oblasti energetiky. Jej úlohou je zabezpečovať technicko-odborné zázemie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou. Podieľa sa na tvorbe a novelizácii danej legislatívy vrátane implementácie smerníc Európskej únie a aktualizácii inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa tiež prípravou podporných programov a projektov venovaných úsporám energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, inováciám a od roku 2015, kedy na seba SIEA prevzala úlohy technologickej agentúry, aj technologickému rozvoju. Agentúra vykonáva funkciu implementačnej agentúry a sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci dvoch operačných programov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s technologickým rozvojom, inováciami a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov