Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Rozpočtár/ka - Ekonóm/ka

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pražská 7, 811 04 Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 700 EUR/mesiacvýška dohodnutej mzdy môže byť vyššia, v závislosti od vzdelania, praxe a skúseností
  • Termín nástupu: 1.9.2023
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečovanie komplexnej ekonomickej a rozpočtovej agendy v moduloch Štátnej pokladnice MUR – modul úprav rozpočtu, RIS – rozpočtový informačný systém,
Realizácia všetkých úhrad výdavkov organizácie a prevody medzi účtami v Štátnej pokladnici,
Zabezpečenie komplexného finančného manažmentu rozvojových projektov poskytovaných agentúrou a spracovanie zúčtovania všetkých projektov na MF SR,
Komplexné zabezpečovanie konsolidácie, spolupráca pri účtovných závierkach a tvorbe výkazov,
Spracovávanie podkladov pre hodnotenie hospodárenia SAMRS,
Spracovávanie podkladov pre tvorbu a vyhodnocovanie kontraktu SAMRS z hľadiska finančného zabezpečenia jednotlivých úloh v nadväznosti na výšku záväzných ukazovateľov rozpočtu,
Vykonávanie základnej finančnej kontroly finančných operácií SAMRS,
Spracovanie plánu čerpania miezd a žiadostí na úpravu mzdových prostriedkov, vykonáva metodickú súčinnosť s vedením SAMRS vo finančnej oblasti,
Vyhotovovanie štatistických hlásení a analýz za zverenú oblasť,
Vyhotovovanie podkladov a informácií za SAMRS pre zriaďovateľa – Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR a iné orgány a inštitúcie,
Spolupráca pri tvorbe a novelizácii interných predpisov v súlade s platnými predpismi a implementáciou zákonných zmien do interných predpisov a praxe,
Poskytovanie kontrolnej súčinnosti podľa osobitných predpisov na požiadanie NKÚ, MF SR a iných kontrolných orgánov SR,
Spolupráca s projektovým oddelením SAMRS v oblasti finančného manažmentu v rámci projektov EÚ delegovanej spolupráce (mimorozpočtové zdroje),
Poskytovanie odborných konzultácií projektovému oddeleniu v oblasti aplikácie platných predpisov relevantných pre finančný manažment.

Zamestnanecké výhody, benefity

Finančný príspevok na stravovanie
Možnosť pracovať home office 5 dní v mesiaci
Týždeň dovolenky navyše
Malý kolektív - príjemné pracovné prostredie
Výhodná lokalita pre dochádzajúcich zamestnancov
Možnosť ďalšieho vzdelávania

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosti
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi do: 14.4.2023
IBA v elektronickej podobe na e-mail: [email protected]

V predmete emailu označiť: VK Rozpočtár/ekonóm SAMRS

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je možné podať elektronickými prostriedkami spolu so všetkými požadovanými dokladmi. Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: [email protected] alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.4.2023 (ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomického zamerania

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

rozpočtovníctva, ekonomiky a účtovníctva, finančného riadenia

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Štátna pokladnica – pokročilý
SAP – pokročilý
RIS - rozpočtový informačný systém (výhodou)
Microsoft Excel, Word, Outlook - pokročilý
Prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti rozpočtovania, ekonomiky, účtovníctva v rozpočtovej organizácii,
Znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami, najmä Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Analytické myslenie
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid bola zriadená vo forme rozpočtovej organizácie MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti agentúry je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Miroslava Garajová
Tel.: +421259782618
E-mail: poslať životopis