Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový a finančný manažér SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 300 - 1 500 EUR/mesiacOdmena je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 1 300 – 1 500 € brutto (podľa typu vzdelania a praxe)
  • Termín nástupu: 01.10.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Druh pracovného pomeru - Hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas neplateného voľna po dobu 5 mesiacov

Náplň práce:
Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR;
Kompletný projektový a finančný manažment, vrátane výkazníctva a uchovávania dokladov v súlade s právnymi predpismi EK a SR pre portfólio projektov Západného Balkánu a Blízkeho východu;
Vyhodnocovanie a analýza výsledkov a výstupov z priebežných, záverečných správ a finančných reportov projektov z prideleného portfólia;
Tvorba súhrnných štatistík oficiálnej rozvojovej pomoci SR;
Analýza a spracovanie informácií súvisiacich s témami oficiálnej rozvojovej spolupráce SR;
Kompletné spracovanie databázy čerpania dotácií a reportovania projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR;
Overovanie oprávnenosti výdavkov a kontrola prislúchajúcich účtovných dokladov pri zúčtovaní dotácií a iných nástrojov rozvojovej spolupráce;
Kontrola a vyhodnocovanie priebežných, záverečných správ a čerpania finančných prostriedkov projektov;
Spolupráca pri príprave výziev, interných smerníc, opatrení a metodických usmernení;
Monitoring čerpania finančných prostriedkov, zabezpečenie kontinuálnej aktualizácie údajov o čerpaní finančných prostriedkov projektov v rámci informačných systémov (RisDev, GMS)

Zamestnanecké výhody, benefity

Stravné lístky/finančný príspevok
Možnosť pracovať home office počas 5 dní za mesiac
Týždeň dovolenky navyše
Malý kolektív - príjemné pracovné prostredie
Výhodná lokalita pre dochádzajúcich zamestnancov
Možnosť ďalšieho vzdelávania

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového
konania
2. Aktuálny profesijný štruktúrovaný
životopis
3. Motivačný list
4. Kópia dokladu o dosiahnutí
požadovaného stupňa vzdelania
5. Čestné vyhlásenie o:
- spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu
- bezúhonnosti

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielať: do 12.9.2022 IBA v elektronickej podobe na e-mail: [email protected]
V predmete emailu označiť: VK projektový a finančný manažér SAMRS

Do výberového konania budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne a zároveň spĺňajú požiadavky na kandidáta. Účastníci budú pozvaní len elektronickou cestou.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi o zamestnanie sú spracovávané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ich neuchováva pre ďalšiu potrebu.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Po splnení účelu, na ktorý boli osobné údaje uchádzača o zamestnanie získané (po ukončení výberového konania u neúspešných kandidátov) prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne zlikviduje a to aj v elektronickej forme, osobné údaje si neeviduje v databáze ani v osobnej zložke. S úspešným uchádzačom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom spracovania a realizácie potrebných opatrení pred uzatvorením pracovno-právneho vzťahu. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu trvania pracovno-právneho vzťahu. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: [email protected] alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

prednostne v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonómie a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

projektového a finančného manažéra výhodou

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosti na podobnej pozícii
Skúsenosť s realizáciou projektov oficiálnej rozvojovej spolupráce SR výhodou
Vysoká úroveň počítačovej gramotnosti, výborná znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint), komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
Zákon č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci
Anglický jazyk (úroveň minimálne C1, bude predmetom overenia na osobnom pohovore)


Analytické myslenie a pozitívny vzťah k číslam
Schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne
Dobré komunikačné a organizačné schopnosti
Schopnosť analyzovať a riešiť problémy
Vysoký zmysel pre zodpovednosť
Aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie
Záujem o aktivity a činnosť agentúry
Flexibilnosť, spoľahlivosť
Odolnosť voči stresu
Bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid bola zriadená vo forme rozpočtovej organizácie MZVEZ SR. Hlavným predmetom činnosti agentúry je implementácia rozvojovej politiky SR. SAMRS zabezpečuje kontrolu čerpania prostriedkov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, riadenie a administráciu projektov a ostatných nástrojov rozvojovej spolupráce.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov