Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Ekonóm – účtovník

Obec Dravce

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Dravce
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 800 EUR/mesiacPlatové podmienky :V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3).
  • Termín nástupu: 01.06.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-samostatné a komplexné zabezpečovanie účtovníctva obce (účtovanie
rozpočtovej organizácie podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
v sústave podvojného účtovníctva podľa rozpočtových pravidiel verejnej
správy a Postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v zmysle
Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31),
· spracovanie účtovnej závierky obce a kompletizácia účtovnej závierky
rozpočtovej organizácie zriadenej obcou vrátane štatistických a finančných
výkazov, výkazov o hospodárení, daňového priznania,
· spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky,
· špecializovaná práca na úseku rozpočtovania (tvorba viacročného a programového
rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových
pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení),
· spracovanie záverečného účtu obce a výročnej správy,
· vedenie evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku obce, inventarizácia
majetku, zaraďovanie, odpisy a pod.,
· správa informačného systému územnej samosprávy RIS SAM,
· komunikácia s bankou, so zriadenými rozpočtovými organizáciami,
· zabezpečenie činností v oblasti financovania škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
· spracovanie rôznych podkladov súvisiacich s účtovníctvom, majetkom
a verejným obstarávaním.
· spracovanie mzdovej agendy a personalistika
· práca na projektoch

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady :
· písomná žiadosť,
· profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania
a s prehľadom praxe,
· motivačný list,
· kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
· kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
· súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o zdravotnej spôsobilosti a o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu,
· čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.
Termín podania žiadosti :
Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné podať písomne na adresu
zamestnávateľa:
Obec Dravce
Dravce 27, 053 14 Dravce
v termíne do 21.05.2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej
pečiatke.
· Obálku označte heslom: „Ekonóm – účtovník / neotvárať“ a uveďte
odosielateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie prípadne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru - zameranie na ekonomiku a účtovníctvo verejnej správy výhodou,

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Počet rokov praxe

v oblasti účtovníctva min. 3 rokov, · v oblasti rozpočtovníctva vo verejnej správe min. 1 rok
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

· ovládanie podvojného účtovníctva a rozpočtovníctva obcí, rozpočtových
a príspevkových organizácií,
· znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy (napr. zákon
o majetku obcí, zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole,
· zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o verejnom
obstarávaní),
· počítačové zručnosti – Word, Excel, Outlook, Internet na úrovni pokročilý.
Prax:
· v oblasti účtovníctva min. 3 rokov,
· v oblasti rozpočtovníctva vo verejnej správe min. 1 rok,
· výhodou je práca s účtovným softvérom Urbis, znalosť práce v RIS
SAM a DCOM.
Iné požiadavky:
· ovládanie štátneho jazyka,
· dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
· komunikačné schopnosti, flexibilnosť,
· analytické a logické myslenie,
· znalosť z prípravy projektov, žiadostí a ich implementácie je vítaná,
· referencie vítané.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

verejná správa

Adresa spoločnosti

Obec Dravce
27
05314 Dravce