Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Hlavný kontrolór obce

OBEC Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 204 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 1.9.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Bernolákove na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 36/19/2021 zo dňa 12. apríla 2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na deň 28.6.2022.

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Bernolákovo v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej, technickej vítaná
• občianska a morálna bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

• meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail), • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,
• údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce.

3. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Bernolákovo je určený vo výške 100 % plného pracovného úväzku.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 14.6.2022 do 15 hod. na adresu Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, pričom prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Bernolákovo v zalepenej obálke so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“.

Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Bernolákovo, ktoré sa bude konať dňa 28.6.2022, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 10 min.

Informácie o výberovom konaní

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 14.6.2022 do 15 hod. na adresu Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, pričom prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Bernolákovo v zalepenej obálke so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomika

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej, technickej vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vykonávanie samosprávnych a ďalších činností pri správe obce.