Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúca/Vedúci ekonomického a personálneho oddelenia

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Žehrianska, Petržalka
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 700 EUR/mesiacMzda od 1700 € mesačne podľa praxe a úrovne zručností (odmeňovanie podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení Zákona č. 388/2018 Z. z. a zákona č. 354/2018 Z. z.
  • Termín nástupu: ASAP, prípadne dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce:
• riadenie a zodpovednosť za činnosť ekonomického a personálneho oddelenia,
• metodická činnosť v oblasti rozpočtovania a financovania,
• spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov inštitúcie, riadenie a sledovanie čerpania výdavkov (vrátane analytického členenia na úlohy) a uzatváranie výsledkov hospodárenia, vypracovanie správy z rozboru hospodárenia,
• zodpovednosť za koordináciu účtovných a finančných operácií a za ich správnosť, usmernenie a kontrola pri kompletizovaní výstupov individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
• tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti riadenia a plánovania rozpočtového hospodárenia a využívania finančných zdrojov, práca v IS RIS a ManEx,,
• navrhovanie komplexnej metodiky spracovania údajov, vydávanie vnútorných organizačných smerníc a predpisov v ekonomickej a personálnej oblasti,
• tvorba opatrení a interných predpisov v oblasti nakladania s majetkom štátu, jeho evidenciou, inventarizáciou a poisťovaním, koordinácia činností súvisiacich s inventarizáciou,
• zodpovednosť za plnenie úloh v personálnej oblasti vrátane odmeňovania,
• spolupráca pri zabezpečovaní operatívnych úloh súvisiacich s vykonávaným druhom práce podľa pokynov nadriadeného.

Pracovný pomer na dobu určitú (1 rok) s možnosťou predĺženia.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba;
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
- príspevky zamestnávateľa na DDS;
- príspevky zo SF v zmysle kolektívnej zmluvy;
- možnosť osobného a profesionálneho rastu;

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
- Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je najneskôr 22.10. 2021. V prípade záujmu dostatočného počtu vhodných uchádzačov sa termín výberového konania môže skrátiť.
- Zoznam požadovaných dokladov: motivačný list v slovenskom jazyku a životopis (Europass).
- Doklady posielať e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk
- Odpovieme iba uchádzačom spĺňajúcim požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.10.2021 (ostáva ešte 6 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ukončené VŠ vzdelanie ekonomického zamerania a prax min. 5 rokov, alebo ukončené VŠ vzdelanie iného zamerania a prax min. 10 rokov.

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- ovládanie štátneho jazyka,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, svedomitosť, a spoľahlivosť, schopnosť pracovať pod tlakom
- strojopis – pokročilý,
- práca s internetom a portálmi orgánov štátnej správy a verejnej správy (napr. CRZ, EVO, EKS), práca s vnútornými IS pre finančné a mzdové účtovníctvo, práca s portálmi RIS (Rozpočtový informačný systém) a ManEx (Štátna pokladnica)

- dobrá orientácia v platnej legislatíve v súvislosti s pracovnou náplňou, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie štátnej rozpočtovej organizácie, osobitne znalosti týchto legislatívnych noriem:
o 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
o 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
o 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
o 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
o metodické usmernenie MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie ..., MU MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie ,
o ďalšie právne normy, napr. o zamestnávaní vo verejnej správe 552/2003 Z.z.; 553/2003 Z. z.; 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní; zákon o ochrane osobných údajov v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.; 222/2004 Z. z. o DPH, 595/2003 Z. z. o dani z príjmu a iné,
- vodičský preukaz typu B výhodou,
- ovládanie AJ/NJ jazyka výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov, monitorovanie procesov vývoja výsledkov vzdelávania detí, mládeže a dospelých na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava

Kontakt