Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ - štatutárny orgán, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) (agentúra je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Pražská 7, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 972 EUR/mesiacV zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. (Platová trieda 9, tarifný plat podľa dosiahnutej započítanej praxe (972,00 EUR - 1167 EUR), osobný príplatok do 100 % najvyššieho platového stupňa v danej platovej triede, t. j. max. 1167 EUR, príplatok za riadenie od 12 do 50 % najvyššieho platového stupňa v danej platovej triede, t. j. od 140,50 EUR do 583,50 EUR.)
  • Termín nástupu: predpokladaný termín nástupu - august 2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

HLAVNÉ ÚLOHY A ZODPOVEDNOSTI:
- zodpovednosť za činnosť SAMRS v zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- pokračovanie v skvalitňovaní poskytovania rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR;
- pokračovanie v zvyšovaní interných štandardov SAMRS podľa normy ISO 9001:2015;
- hľadanie možností ďalšieho angažovania sa v rámci delegovanej spolupráce SR,
uzatváranie nových partnerstiev s agentúrami na úrovni EÚ;
- hľadanie možností vyššieho zapojenia podnikateľov do rozvojovej spolupráce SR.
Ďalej zodpovedá za:
- plnenie štátnej hospodárskej stratégie v rozsahu pôsobnosti SAMRS;
- návrh rozpočtu príjmov a výdavkov organizácie, vrátane sledovania čerpania výdavkov a uzatvárania výsledkov hospodárenia pri dodržaní plánovanej relácie medzi príjmami a výdavkami, ako podklad pre štátny záverečný účet rozpočtovej kapitoly ministerstva a návrh záväzných opatrení na nápravu nedostatkov;
- prípravu koncepčných, legislatívnych a metodických dokumentov pre realizáciu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR.
Zabezpečuje:
- koncepčnú, analytickú, koordinačnú a riadiacu činnosť so zameraním na realizáciu projektov v oblasti rozvojovej spolupráce SR;
- pripravuje návrhy týkajúce sa rozpracovania a uplatňovania programových, strategických a koncepčných dokumentov vlády SR a ministerstva v oblasti rozvojovej spolupráce;
- pripravuje návrh koncepcie činnosti SAMRS, pripravuje návrh výročnej správy SAMRS;
- zabezpečuje a na úrovni agentúry koordinuje riadenie a administratívu projektového cyklu v rámci zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na príslušný rok;
- zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákonov vzťahujúcich sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
- spolupracuje s MZVEZ SR na príprave strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce a zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na príslušný rok;
- poskytuje kontrolnú súčinnosť podľa osobitných predpisov na požiadanie NKÚ, MF SR a iných kontrolných orgánov SR;
- zabezpečuje prípravu návrhu rozpočtu SAMRS na príslušný rok a návrh žiadosti o rozpočtové opatrenie a predkladá ich na schválenie ministerstvu;
- realizuje opatrenia na zabezpečenie riadneho, včasného a kontinuálneho plnenia úloh vyplývajúcich zo zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na príslušný rok;
- zabezpečuje pravidelné a efektívne monitorovanie rozvojových projektov ODA;
- zodpovedá za administráciu databázy rozvojových projektov ODA SR, kontroluje čerpanie a použitie prostriedkov zo zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na príslušný rok;
- zabezpečuje vykonávanie nepretržitej finančnej kontroly a kontroly všetkých účtovných dokladov v súlade s platnou legislatívou SR a internými predpismi SAMRS;
- predkladá ministerstvu na schválenie indikatívny plán komunikačnej stratégie ODA SR na príslušný kalendárny rok a zabezpečuje jeho implementáciu a zodpovedá za prevádzku webovej stránky SAMRS;
- vykonáva ďalšie činnosti zverené do jej pôsobnosti štatútom SAMRS a organizačným poriadkom SAMRS.

Informácie o výberovom konaní

P R O F I L U CH Á D Z A Č A :
ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
- bezúhonnosť;
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
ODBORNÉ ZNALOSTI:
- orientácia v oblasti manažmentu a financovania projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR a v súčasných trendoch a diškurze na úrovni EÚ a OSN;
- znalosť základov zahraničnej politiky a hospodárstva SR;
- znalosť legislatívy verejnej správy, problematiky rozpočtových organizácií;
- ovládanie procesov plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj procesov pri riadení projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR;
- kvalifikácia v oblasti projektového a finančného manažmentu je výhodou;
- prax v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci je výhodou.
SCHOPNOSTI A OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI:
- analytické, koncepčné a strategické myslenie;
- manažérske, organizačné a riadiace schopnosti: viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených (praktické skúsenosti minimálne troch rokov s vedením minimálne päťčlenného pracovného /projektového tímu, riadiaca prax v relevantnom odbore je výhodou, nie však podmienkou);
- dodržiavanie zásad etického správania;
- negociačné, komunikačné a prezentačné zručnosti dovnútra organizácie, ako aj smerom k štátnym inštitúciám a orgánom verejnej správy, médiám, širokej verejnosti a projektovým partnerom aj na medzinárodnej úrovni;
- samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme;
- proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh;
- schopnosť pracovať pod tlakom;
- zanietenosť, flexibilita, precíznosť, spoľahlivosť.
OSOBITNÉ PREDPOKLADY:
- ovládanie anglického jazyka (úroveň C1);
- ovládanie iného cudzieho jazyka je výhodou.
ĎALŠIE POŽIADAVKY:
- pripravenosť realizovať potrebné zahraničné pracovné cesty a efektívne reprezentovať SAMRS v zahraničí;
- ovládanie práce s počítačom na užívateľskej úrovni.
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV,
KTORÉ JE V SLOVENSKOM JAZYKU NEVYHNUTNÉ ZASLAŤ ZO STRANY UCHÁDZAČA NAJNESKÔR DO 18. júla 2021:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (podpísaná, s presným označením čísla výberového konania „VK č. 2021/06/11“);
2. motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4);
3. vízia o smerovaní SAMRS a vykonávaní funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu SAMRS (maximálne v rozsahu piatich strán formátu A4);
4. kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania;
5. profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy);
6. kópia dokladu o ovládaní požadovaného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni podľa Jednotného európskeho referenčného rámca pre jazyky, alebo čestné vyhlásenie o znalosti požadovaného cudzieho jazyka na požadovanej úrovni;
7. čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosti, pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a pravosti predložených dokladov.
Osobné údaje uchádzačov sú spracúvané za účelom výberového konania v rámci predzmluvných vzťahov v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií o ochrane osobných údajov je dostupných na https://www.mzv.sk/ochrana-osobnych-udajov.
VŠEOBECNÉ POKYNY:
UCHÁDZAČI o miesto vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, riaditeľa - štatutárneho orgánu SAMRS, SA PRIHLASUJÚ DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA SPOLU S ĎALŠÍMI POŽADOVANÝMI DOKUMENTMI.
Žiadosť je potrebné podať NAJNESKÔR DO 18. júla 2021:
a) v listinnej forme - na adresu MZVEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, na obálke je treba zreteľne uviesť číslo výberového konania „VK č. 2021/06/11“,
- poštou (rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. najneskôr 18. júl 2021), alebo
- osobne (rozhoduje dátum doručenia do podateľne ministerstva, t. j. najneskôr 18. júl 2021);
a l e b o
b) v elektronickej forme - na adresu: osur@mzv.sk, (rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. najneskôr 18. júl 2021 do 23:59 h).
AK UCHÁDZAČ PODÁ ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO KONANIA V ELEKTRONICKEJ PODOBE, JE POVINNÝ DORUČIŤ JU AJ V LISTINNEJ PODOBE, NAJNESKÔR V DEŇ USKUTOČNENIA VÝBEROVÉHO KONANIA; v prípade jej nedoručenia nebude zaradený do výberového konania.
Osobný úrad nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania; do výberového konania budú pozvaní elektronickou cestou (najmenej 7 pracovných dní pred uskutočnením výberového konania) len tí uchádzači, ktorí predložia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v stanovenom termíne.
Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí:
I. písomná časť, ktorá sa uskutoční v poradí
1. všeobecný test,
2. odborný test,
3. jazykový test (AJ, úroveň C1),
uchádzač postúpi na ďalší test v poradí až po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho testu;
II. ústna časť bude realizovaná formou osobného pohovoru, zúčastnia sa jej len uchádzači, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť.
Za vykonávanie a riadny priebeh výberového konania, ktorým sa obsadzuje voľné miesto vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme zodpovedá výberová komisia, ktorá je zriadená v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výberovú komisiu zriaďuje generálny tajomník služobného úradu MZVEZ SR. Výberová komisia má najmenej troch členov, počet členov je nepárny, predsedom výberovej komisie je spravidla generálny riaditeľ osobného úradu, jedného člena výberovej komisie menuje generálny tajomník služobného úradu na návrh zástupcu zamestnancov.
V procese výberového konania osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu.
Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového konania môže poskytnúť: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, osobný úrad (Mgr. Gabriela Babirátová, tel. 02/5978 2116), Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR)

Adresa spoločnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava