Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci oddelenia právneho, sťažností a správneho konania

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Gunduličova, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 000 EUR/mesiacZákladná mzda je od 1000 EUR. Pohyblivá zložka mzdy je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k zmluvnej mzde, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača.
  • Termín nástupu: 01.07.2021, príp. dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• organizovanie a riadenie činnosti oddelenia,
• koordinovanie a metodicky usmerňovanie právnej agendy zamestnávateľa na celoštátnej úrovni,
• koordinovanie a organizovanie vykonávania kontrolných akcií v pôsobnosti mestskej polície,
• podávanie správ a informácií o výsledkoch činností v rozsahu pôsobnosti oddelenia a požiadaviek na zabezpečenie činnosti riaditeľovi odboru,
• vykonávanie kontrol plnenia úloh zamestnancov oddelenia a včasné prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
• predkladanie návrhov na plnenie uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktoré majú vzťah k mestskej polícii a pôsobnosti oddelenia náčelníkovi prostredníctvom riaditeľa odboru,
• vypracovávanie materiálov do porád náčelníka, operatívnych porád primátora, komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady, mestského zastupiteľstva; za týmto účelom zabezpečuje, vyhodnocuje a sústreďuje potrebné materiály aj z ďalších oddelení a dbá o ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, gramatickú a jazykovú úpravu, obsahovú, formálnu a vecnú stránku a včasné spracovanie, odoslanie písomností adresátom a dodržanie termínov,
• zabezpečovanie výkladu a jednotného postupu pri vybavovaní a riešení priestupkov a správneho konania v podmienkach mestskej polície,
• predkladanie návrhov právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch na vedúcich zamestnancov a zamestnancov mestskej polície náčelníkovi prostredníctvom riaditeľa odboru,
• zabezpečovanie efektívneho a účelného hospodárenia so zverenými pracovnými predmetmi a technickými prostriedkami,
• z poverenia primátora Hlavného mesta SR Bratislavy zastupuje zamestnávateľa pred súdmi a orgánmi štátnej správy a robí jeho menom všetky právne úkony s tým spojené,
• z poverenia primátora Hlavného mesta SR Bratislavy vypracováva rozhodnutia v správnom konaní,
• z poverenia náčelníka vykonáva kontrolnú činnosť, navrhuje postupy a opatrenia na odstraňovanie nedostatkov,
• zabezpečuje práce na úseku tvorby vnútorných predpisov mestskej polície a navrhuje opatrenia na ich realizáciu v rámci mestskej polície, prijíma opatrenia na realizovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci mestskej polície,
• podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa činnosti mestskej polície,
• zabezpečuje výklad a jednotný postup pri vybavovaní podnetov, sťažností na činnosť príslušníkov a zamestnancov mestskej polície, ako aj vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zodpovedá za ich vybavovanie v podmienkach mestskej polície a podľa potreby sa podieľa na vybavovaní podnetov a dožiadaní v rámci náplne oddelenia,
• zabezpečuje ochranu osobných údajov v mestskej polícii,
• zabezpečuje dodržiavanie registratúrneho poriadku v mestskej polícii,
• zabezpečuje vedenie utajovaných skutočností v mestskej polícii,
• zabezpečuje dodržiavanie režimu vstupu do objektu mestskej polície na Gunduličovej ulici č. 10 v Bratislave a spracováva plán služieb informátorov,
• zabezpečuje činnosti v súvislosti s plnením úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úloh požiarnej ochrany, civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a integrovaného záchranného systému v rámci mestskej polície a zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnenie úloh požiarnej a civilnej ochrany v rámci oddelenia.
• plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka, zástupcu náčelníka a úlohy vyplývajúce najmä z interných predpisov, Zákona o obecnej polícii, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a pod.

Zamestnanecké výhody, benefity

• príspevok na bývanie vo výške 50 € / mesiac
• príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
• možnosť 13. a 14. platu (do výšky funkčného platu k 31.5. a 30.11. s podmienkou odpracovania 6 mesiacov)
• vernostná odmena po odpracovaní 5, 10, 15, 20 rokov
• jubilejná odmena
• voľný cestovný lístok na MHD
• príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky)
• príspevok zo sociálneho fondu na sociálnu výpomoc do výšky 150 € (PN viac ako 6 týždňov)
• príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl
• doplnkové dôchodkové sporenie 2,5 % mzdy
• náhrada príjmu počas PN počas 10 kalendárnych dní súhrnne za kalendárny rok vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu
• príspevok na kúpeľnú liečbu vo výške 150 €
• pracovná rehabilitácia v rozsahu 7 kalendárnych dní (po dosiahnutí veku 40 rokov a odpracovaní 2 rokov)
• MultiSport karty
• možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis
• overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
• súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• lekársky posudok
• vyplnený osobný dotazník

Žiadosť spolu s požadovanými podkladmi doručte elektronicky do 21.05.2021 vrátane na adresu: personalne@mp.bratislava.sk

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a osobný dotazník sú dostupné na internetovej stránke www.msp.bratislava.sk.

Vážime si Váš záujem pracovať pre Mestskú políciu Hlavného mesta SR Bratislava. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

Výberové konanie s uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované kritériá bude vykonané dňa 31.05.2021.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Právo

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• odborná prax min. 5 rokov, prax vo verejnej správe a v správnom konaní vítaná
• riadiaca prax min. 3 roky
• dobrá znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy, správneho konania
• dobré komunikačné a organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
• právne myslenie a schopnosť hľadať konštruktívne riešenia
• znalosti práce s PC na užívateľskej úrovni

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je rozpočtovou organizáciou Hlavného mesta SR. Jej hlavnou činnosťou je ochrana verejného poriadku.

Adresa spoločnosti

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Gunduličova 10
81105 Bratislava
http://www.msp.bratislava.sk