Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Vedúci pracovník – referát dopravy

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 800 EUR/mesiacpodľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností
  • Termín nástupu: ihneď resp. podľa dohody
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• podieľa sa na tvorbe koncepčných, analytických materiálov a koordinačnej činnosti územného a regionálneho rozvoja mestskej časti v oblasti dopravy a cestného hospodárstva.
• koordinuje prácu zamestnancov referátu dopravy
• spolupracuje na príprave stanovísk ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom celomestskej, regionálnej úrovne z hľadiska dopravy a cestného hospodárstva
• spolupracuje na príprave vyjadrení k investičným zámerom, stanoviská k projektovým dokumentáciám stavieb z hľadiska cestného správneho orgánu na úseku dopravy a cestného hospodárstva; zodpovedá za ich komplexné posúdenie
• pripravuje rozhodnutia cestného správneho orgánu o zriaďovaní vjazdov z komunikácií III. triedy na susedné nehnuteľnosti, o rozsahu potrebných úprav komunikácií, o povolení výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách.
• pripravuje podklady a materiály na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka; podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku dopravy a cestného hospodárstva
• pripravuje stanoviská k podnetom, sťažnostiam, petíciám právnických a fyzických osôb na úseku dopravy a cestného hospodárstva
• zastupuje mestskú časť na stavebných a kolaudačných konaniach stavieb v rozsahu splnomocnení
• spolupracuje v rámci správnych konaní s orgánmi štátnej správy

Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ druhého stupňa so zameraním na dopravu a odborná prax minimálne 3 roky
• orientácia v príslušných právnych predpisoch (zákon č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
• zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), územný plán Hl. m. SR Bratislava
• znalosti predpisov v oblasti územného plánovania sú výhodou (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
• znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou
• počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, Internet

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
• profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
• doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
• doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie

Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 31.01.2021 na e-mailovú adresu praca@petrzalka.sk
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.
O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní emailom. Vzhľadom na situáciu s protiepidemiologickými opatreniami, termín výberového konania zatiaľ nie je stanovený.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, orientácia na výsledok
• samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
• bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

miestna samospráva

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
http://www.petrzalka.sk