Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Účtovník mesta

MESTO ZVOLEN

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Zvolen
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 692 - 830,5 EUR/mesiacPlat zamestnanca je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny, po skúšobnej dobe zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať osobný príplatok v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • Termín nástupu: apríl 2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zúčtovanie poskytnutých dotácií z odboru rozvoja mesta – dotácie na kultúru, šport a sociálnu problematiku (VZN č. 118, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen)
• predpisovanie a rozúčtovávanie čerpania miezd podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
• zúčtovávanie interných dokladov preddavkových (§ 10 zák. č. 431/2002 v platnom znení)
• zúčtovávanie zápočtov (Obeh dokladov)
• odsúhlasovanie zostatkov výšky jednotlivých preddavkov, pohľadávok na účtovníctvo
• odsúhlasovanie zostatkov výšky jednotlivých pohľadávok na účtovníctvo
• predpisovanie novovzniknutých účtovných prípadov z vymáhania pohľadávok
• zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami svojho rozpočtu
• predpisy stravného pre zamestnancov, ošetrovného za deti v jasliach
• zúčtovanie predpisov pohľadávok za hrobové miesta - cintorín Môťová, Zlatý Potok
• zúčtovávanie predpisov pohľadávok za trhové lístky /tržnica, WC/ a spracovávanie ich zúčtovania k mesačnej a ročnej uzávierke
• zúčtovávanie spotreby PHM /Obeh dokladov/
• predpis výšky PHM podľa jednotlivých služobných vozidiel
• zúčtovanie spotreby na základe vyúčtovania jednotlivých motorových vozidiel

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej organizácii
• možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
• zamestnanecké benefity
• 5 dní dovolenky naviac
• Doplnkové dôchodkové poistenie
• Športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• profesijný štrukturovaný životopis (vhodná forma europass)
• motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• prehlásenie: 1.)Informovanie dotknutej osoby, 2) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 19.03.2021 na adresu :

Mestský úrad
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Zn.: Výberové konanie „Účtovník mesta“ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt
Kontaktné osoby:
Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: zvrtielkova@zvolen.sk

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: dtorokova@zvolen.skMesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania výberového konania elektronickou poštou (e-mail).
Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


2. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“)

Údaje o uchádzačovi:
Meno: ..................................................
Priezvisko: ..................................................

Prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje poskytujú:
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439

Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@somi.sk

Právny základ: v zmysle §13 zákona - osobitný právny predpis
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je

Osobné údaje uchádzača poskytované prevádzkovateľovi:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. fotokópia životopisu
3. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. poskytnutie kontaktných údajov: mail, telefónne číslo
5. foto vo forme portrétu (podľa vlastného uváženia poskytovateľa)
6. výpis z registra trestov


V zmysle zákona dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vo veci výberového konania na pozíciu: účtovník mesta - zavedenie žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie životopisu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie operatívneho kontaktu: mail, telefónne číslo do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie foto vo forme portrétu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie výpisu z registra trestov do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
*nehodiace sa preškrtnite

Tento súhlas pre spracovanie vyššie uvedených údajov udeľujem počas celej doby uchovávania osobných údajov.

Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona nevyžaduje inak.
Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva poskytovateľa/uchádzača/dotknutej osoby:
- poskytovateľ má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Vlastnoručný podpis poskytovateľa, dátum
.....................................................

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické, účtovníctvo, všeobecné, technické

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Internet - základy

Počet rokov praxe

najmenej 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť
• flexibilita
• vysoké pracovné nasadenie
• komunikatívnosť
• precíznosť,
• zodpovednosť
• analytické myslenie

Znalosti
Prehľad platnej legislatívy v oblasti samosprávy
Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva
Zákon č. 431/2002 Z.z. – zákon o účtovníctve
Zákon č. 583/2004 Z. z. - zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. – zákon o obecnom zriaené
Znalosť softvéru ISS CORA je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk