Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Marketing manager Trenčín 2026

Mesto Trenčín

Information about the position

  • Place of work: Trenčín
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 600 EUR/month
  • Start date: ASAP
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

• Prepare and implement the marketing and PR strategy and communication goals for Trenčín 2026 together with Artistic director, Executive director, Outreach manager, International manager and other team members
• Set up and lead the communications team of Trenčín 2026
• Prepare and monitor the marketing budget for Trenčín 2026 marketing campaigns in a given year.
• Preparing communication campaigns through all channels / web, newsletter, facebook, instagram, twitter, linkedin, tiktok and others with focus on accessible communication and deploying successful marketing campaigns from ideation to execution
• Realising online and offline events with audience, professionals, artists
• Building strategic relationships and partnership with key industry players and agencies
• Working with national and international partners Spolupráca s národnými a medzinárodnými partnermi
• Representing Trenčín 2026 at international travel conferences
• Looking for more opportunities to show off Trenčín 2026 in the world
• Administration of the website
• Writing and finding more opportunities to write PR articles, newspaper (online / offline) articles
• Communicating with the media
• Creating, overseeing and approving marketing material, from website banners to hard copy brochures and case studies with graphic designer
• Researching and analysing market trends and competitors
• Measuring and reporting on the performance of marketing campaigns, gain insight and assess against goals.
• Finding marketing ambassadors

• Processing ECoC jury visit in December with all necessary things around (visual material, communication, live plan)
• Processing final ECoC hearing in front of joury
• Processing event for final result announcement for winner of ECoC (public event)

Employee perks, benefits

emplyoee benefits

Information about the selection process

Send us your CV with examples of your writing skills and with something little more extra, which will make us know that you are the right person (don't be afraid to be crazy).
Kontaktná osoba (projektová manažérka): Lucia Dubačová
lucia.dubacova@trencin.sk
0918 759 808

príloha č. 1

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie


Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, mail: trencin@trencin.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený
Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.
Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
→ osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
→ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
→ osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
→ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
→ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
→ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
→ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na email oou@trencin.sk kontakt na zodpovednú osobu zodpovednaosoba@somi.sk

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University student
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

marketing

Language skills

English - Advanced (C1)

Other knowledge

Google Analytics - advanced
WordPress - advanced
Microsoft Office - advanced

Driving licence

B

Number of years of experience

marketing management
2

The position is suitable for a fresh graduate

Yes

Personality requirements and skills

• Demonstrable experience in managerial marketing position for at least 2 years with the attitude required to learn
• Maintains excellent writing and language skills both in English and in Slovak (English level on C1)
• Proven experience in identifying target audiences and in creatively devising and leading across channels marketing campaigns that engage, educate and motivate
• Solid knowledge of website analytics tools (e.g., Google Analytics)
• Solid knowledge of Wordpress, WIX websites editors
• Up-to-date with the latest trends and best practices in online and offline marketing
• Experience as a Online and social media maker
• Administration of photoshop, illustrator and video editing program
• Interest in art, culture is appreciated
• Attention to details
• Very well organised and working towards deadlines in a busy workload
• Ability to conduct a self coordinated research
• Great personal and communication skills

Advertiser

Brief description of the company

Help us communicate our dreams more further! Team Trenčín 2026 Candidate for European Capital of Culture is looking for a Marketing manager, who knows what to do and what is needed to attract various kinds of audience (and best in a most accessible way as possible). Thanks to your work everybody will know about Trenčín 2026, you will help to create new ideas, find and work with new partners, create crazy marketing and promo ideas not only in the city of Trenčín but in the whole Europe.

Company address

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
http://www.trencin.sk