Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent metodiky prenesených kompetencií na oddelení školstva

Mesto Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Radničné námestie, Pezinok
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 300 EUR/mesiacMzdové podmienky: od 1300 Eur podľa pracovných skúseností
  • Termín nástupu: ihneď, dohodou
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:

Činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov na školách a školských zariadeniach v oblasti výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam a plnenie ďalších úloh v rámci Spoločného školského úradu.

Rámcová náplň práce:
- odborne zabezpečuje činnosti vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti
školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom
- poskytuje odbornú a poradenskú činnosť v oblasti ustanovovania a činnosti orgánov školskej
samosprávy
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
- odborne zabezpečuje poradenskú činnosť vo veciach rozhodovania riaditeľa základnej školy
- spolupracuje pri vypracovaní súhrnnej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
- spolupracuje pri evidencii naplnenosti základných škôl a posudzuje jej efektivitu
- sledovanie legislatívnych zmien týkajúcich sa školstva
- zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy
- spracovávanie štatistík a výkazov na oddelení školstva
- spracováva výkazy typu ŠKOL (MŠVVaŠ SR)
- vykonáva prípravu a organizáciu zápisu detí do základnej školy
- pripravuje podklady k návrhom všeobecne záväzných nariadení
- zabezpečuje spracovanie a administráciu podkladov Spoločného školského úradu
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ základnej školy, ktorých je príslušná obec zriaďovateľom
- spolupracuje a koordinuje organizačné zabezpečenie rôznych aktivít oddelenia školstva
- spolupracuje s právnickými, fyzickými osobami, občianskymi združeniami a inými
organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže

Zamestnanecké výhody, benefity

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod
• výhody zamestnanca mesta
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• 2x ročne sick day
• odmeny pri životných jubileách

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1)
• kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (príloha č.2)
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: [email protected] s uvedením hesla v predmete: „VK –Referent metodiky prenesených kompetencií na oddelení školstva“. do 31. 8. 2022

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované doklady.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ostatné znalosti

MS Office - Mierne pokročilý
Powerpoint - Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy a činnosť školstva (zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov; zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme; vyhlášky
č. 223/2022 o základnej škole, vyhlášky č. 230/2009 ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení
- dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov