Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent pre miestny poplatok za komunál. odpady a drobný stavebný odpad

Mesto Hlohovec

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: M. R. Štefánika 1, Hlohovec
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 796 - 1 100 EUR/mesiac• funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške minimálne 796 € brutto, plat bude zvýšený v závislosti od započítanej praxe a k platu sa pripočíta osobný príplatok (po skúšobnej dobe).
  • Termín nástupu: 01. 01. 2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:
• Vykonáva práce na úseku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
• Zabezpečuje všetky podklady na vyrubenie poplatku: údaje o poplatníkoch a počty zberných nádob v súčinnosti s Odborom životného prostredia, na základe požiadaviek poplatníkov eviduje korešpondenčné adresy.
• Vyrubuje rozhodnutím v zmysle právnych predpisov miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, na základe preukazných podkladov doručených poplatníkmi v priebehu zdaňovacieho obdobia vydáva rozhodnutia o zmene výšky poplatku, vykonáva finančnú kontrolu pred vydaním rozhodnutí. Pripravuje rozhodnutia na distribúciu, resp. doručenie prostredníctvom pošty, eviduje doručenky prevzatých písomností v systéme ISS, na základe ktorých vyznačuje na rozhodnutiach právoplatnosť a vykonateľnosť.
• Účtuje predpisy platieb, podľa podkladov z referátu financií účtuje prijaté platby, vyrovnáva pohyby, vyčísľuje nedoplatok, vystavuje platobné poukazy v prípade vrátenia daňového preplatku.
• Odsúhlasuje úhrady poplatku, zakladá kópie bankových výpisov a obratov z príjmovej pokladne v príslušnom mesiaci.
• Zabezpečuje softvérové spracovanie údajov. Vypracováva tlačové zostavy pre referát financií.
• Zabezpečuje korešpondenciu súvisiacu s agendou vo veci súčinnosti dotknutých orgánov.
• Vystavuje a zasiela výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov jednotlivým dlžníkom.
• Pripravuje podklady na exekučné vymáhanie nedoplatkov a odstupuje ich Odboru právnemu a klientskych služieb.
• Vykonáva miestne zisťovania za účelom zistenia skutočností rozhodujúcich pre vyrubenie miestneho poplatku.
• Na základe žiadostí, námietok, odvolaní poplatníkov rieši odvolacie konania v zmysle zákona o správe daní v platnom znení, zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a platného VZN pre príslušný kalendárny rok.
• Komplexne zabezpečuje agendu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, t. j. s aplikáciou všetkých zmien, ktoré vyplynú z novelizácie právnych noriem.
• Poskytuje informácie poplatníkom z hľadiska problematiky miestneho poplatku za komunálne odpady.

Zamestnanecké výhody, benefity

• odmeny, príspevok do III. piliera – dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
• týždenný pracovný čas 37,5 h
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do pracovného pohovoru doručte PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (formulár je súčasťou inzerátu zverejneného na webovej stránke mesta Hlohovec v časti Kariéra, Voľné pracovné miesta).

je potrebné do 18. 12. 2020 do 11.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Uzatvorenú obálku je potrebné označiť heslom: „ REFERENT PRE MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DSO“ – neotvárať.

Nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 01. 2021.

Pohovoru sa zúčastnia vybraní uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Bližšie informácie poskytne: Ing. Svetlana Petrovičová, 0918 954 461.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• samostatnosť
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu úloh
• zvládanie stresových situácií
• spoľahlivosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
https://www.hlohovec.sk