Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Pracovník kancelárie prvého kontaktu

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Dolný Kubín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Od 719 EUR/mesiacPonúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 3 – základná zložka mzdy vo výške od 719,- Eur do 863,50 Eur, v závislosti od počtu rokov započítanej praxe) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh).
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Usmerňovanie občanov v orientácii v budove mestského úradu.
- Poskytovanie základných tlačív a poradenstvo v súvislosti s ich vyplnením.
- Poskytovanie informácií k platobným výmerom za miestne dane a miestne poplatky.
- Kontaktná osoba s verejnosťou (osobná a telefonická komunikácia).
- Prijímanie a vybavovanie občianskej inzercie, prijímanie, evidencia a spracovanie došlej a odoslanej korešpondencie.
- Podieľa sa na príprave volieb, referenda alebo miestneho hlasovania.
- Zabezpečovanie administratívnych prác spojených s riadnym a včasným doručovaním rozhodnutí týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a s tým spojené vyúčtovanie súvisiacich nákladov.
- Prijíma sťažnosti, oznámenia, podnety a petície – zápisnice.
- Vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu.
- Vydáva a eviduje známky pre psov.
- Zastupovanie zamestnankyne podateľne v čase jej neprítomnosti.
- Zastupovanie agendy zverejňovania vyhlášok a iných dokumentov na úradnej tabuli.
- Zastupovanie agendy spojenej s doručovaním písomností osobám s trvalým pobytom Mesto Dolný Kubín.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
Dohodou
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).


Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – pracovník kancelárie prvého kontaktu - NEOTVÁRAŤ“

poštou do 18.07.2022 (vrátane)

na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).
Akceptujeme aj elektronicky zaslané žiadosti, so všetkými požadovanými dokladmi do stanoveného dátumu 18.07.2022 (vrátane) na e-mail: [email protected] .Predpokladaný termín výberového konania 25.07. – 29.07.2022


O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.


Kontaktná osoba:
Ing. Jana Hanková, +421 43 / 5814 410, 0917 335 071
[email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

administratíva

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Prax v oblasti administratívy najmenej 2 roky – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín