Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent na úseku výstavby a územného plánovania

Mesto Dolný Kubín – mestský úrad

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Dolný Kubín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 200 EUR/mesiacPonúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 7) a pohyblivá zložka mzdy – osobný príplatok a odmeny (možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh). Minimálny ponúknutý funkčný plat 1200 €.
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

‑ investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb
‑ technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb
‑ zabezpečovať projektovú a predprojektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom je mesto
‑ organizovať stavebnú činnosť zabezpečovanú odborom
‑ viesť prehľad účtovnej evidencie o stavbách
‑ koordinovať financovanie stavieb s finančným odborom MsÚ
‑ vykonávať stavebný dozor a technický dozor investora na investičných akciách zabezpečovaných odborom
‑ viesť príslušnú agendu odboru
‑ podieľať sa pri územných, stavebných, kolaudačných konaniach stavieb mesta
‑ zabezpečovať odovzdanie ukončených stavieb správcovi majetku
‑ podieľať sa na riešení vzťahov voči iným organizačným útvarom MsÚ z pohľadu prípravy stavieb a jej realizácie
‑ podieľať sa pri spracovaní správ do orgánov mesta za odbor
‑ podieľať sa na zabezpečovaní záverečných technicko - ekonomických vyhodnotení dokončených stavieb a spolupracovať pri ich odovzdávaní jednotlivým užívateľom alebo vlastníkom
‑ podieľať sa pri zabezpečovaní koordinácie prác pri využívaní domácich, zahraničných podporných fondov a nadácii
‑ podieľať sa pri zabezpečovaní prípravy projektov potrebných na využitie finančných prostriedkov z fondov a nadácii za úsek odboru a poskytovať konzultácie pre iné odbory MsÚ
‑ zabezpečovať proces verejného obstarávania za odbor
‑ podieľať sa na prácach spojených s registratúrou.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín vzniku pracovného pomeru:
dohodou
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania
c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3. štátne občianstvo
4. pohlavie
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) čestné vyhlásenie o tom, že:
1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé;
2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom;
3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;
4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).


Písomnú podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – referent na úseku výstavby a územného plánovania - NEOTVÁRAŤ“

poštou do 04.11.2021 (vrátane)

na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu).


Predpokladaný termín výberového konania 8.11.-12.11.2021


O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Hanková, +421 43 / 5814 410, 0917 335 071
jana.hankova@dolnykubin.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebníctva a architektúry (zameranie na stavebníctvo) osobitný kvalifikačný predpoklad - výhodou

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné znalosti:
- všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
- platné STN

Zameranie, odbor:
stavebníctvo

Jazykové znalosti:
slovenský jazyk – materinský jazyk
znalosť cudzích jazykov – výhodou

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý – výhodou
Microsoft Excel – pokročilý – výhodou
Microsoft Outlook – pokročilý – výhodou
Software pre oceňovanie a riadenie stavebnej výroby – pokročilý – výhodou
CAD software – pokročilý – výhodou
Internet – pokročilý – výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

oficiálne stránky mesta Dolný Kubín