Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Samostatný odborný referent na úseku stavebného poriadku

Mesto Brezno

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Mesto Brezno, Námestie generála Štefánika, Brezno
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 100 EUR/mesiac+ odmeny
  • Termín nástupu: ihneď
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Oblasť stavebného poriadku ako kompetencie samosprávy
1. Prijíma a vybavuje žiadosti na ohlásenia drobných stavieb, jednoduchých stavieb.
2. Určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
3. Vydáva vyjadrenia k povoleniu a povolenia na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení.
4. Vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona.
5. Prerokováva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa Stavebného zákona.
6. Vydáva vyjadrenia k majetkovoprávnym usporiadaniam stavieb.

Stavebný poriadok a výkon činnosti spoločného obecného úradu
Zabezpečuje prenesený výkon štátnej stavebnej správy a vyvlastňovania vyplývajúci zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä:
1. vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o vyvlastnení a zmeny týchto rozhodnutí,
2. vydáva oznámenia k ohláseniu jednoduchých stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác,
3. vydáva rozhodnutia na povolenie terénnych úprav, umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení,
4. povoľuje zmeny účelu užívania stavby, zmenu stavby pred jej dokončením,
5. nariaďuje údržbu stavieb, vykonávanie nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, odstraňovanie stavieb, dodatočne povoľuje stavby,
6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
7. prerokováva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá pokuty,
8. vydáva rozhodnutia o vstupe na cudzie pozemky a stavby, o uložení opatrení v prípade potreby na susednom pozemku alebo stavbe,
9. zabezpečuje a vykonáva prenesený výkon štátnej správy špeciálneho stavebného úradu vyplývajúci zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
10. eviduje a ukladá dokumentáciu všetkých písomností týkajúcich sa činnosti stavebného úradu mesta,
11. plní funkciu štatistickej jednotky,
12. plní úlohy vyplývajúce zo zmluvy mesta o spoločnom obecnom úrade.

Informácie o výberovom konaní

- výber úchádzačov sa uskutoční formou osobných pohovorov s jednotlivými uchádzačmi, ktorí budú spĺňať dané kvalifikačné predpoklady:
- doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
1, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
2, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
3, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
4, doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce SOR na úseku stavebného poriadku
5, štrukturovaný životopis

- doklady zasielajte na uvedenú adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno do podateľne Mestského úradu alebo poštou v termíne do 02.03.2023 s označením SOR na úseku stavebného poriadku

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- osobitný kvalifikačný predpoklad
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Výkon samosprávnych úloh uložených zákonmi a výkon úloh prenesených na samosprávu zo štátu.