Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Referent informačno - komunikačných technológií

Mesto Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Československej armády, Banská Bystrica
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.
  • Termín nástupu: 01.08.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Do nášho tímu hľadáme aktívneho kolegu alebo kolegyňu s nižšie uvedeným vzdelaním, s prípadnou praxou, s logickým uvažovaním a orientáciou na výsledok, ktorý je schopný pracovať samostatne aj v tíme. Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok s perspektívou na dobu neurčitú. Náplňou práce a kompetenciou nášho nového kolegu/našej novej kolegyne bude:

• presadzovanie a realizácia konceptu technologických inovácií v meste z pohľadu IKT
• uplatňovanie princípy digitálnej verejnej správy a ich napĺňanie
• analýza trendov v oblasti technologických inovácií a ich aplikácia v meste, hľadanie riešení
• príprava projektových zámerov a implementácia projektov v tejto oblasti
• spolupráca pri príprave koncepcií a projektových zámerov rozvoja mesta s organizačnými útvarmi MsÚ, organizáciami zriadenými mestom a externými partnermi projektov;
• podpora synergie inovácií, inteligentných mestských riešení, budovanie infraštruktúry, digitalizáciu procesov a integráciu dát na úrovni samosprávy;

Zamestnanecké výhody, benefity

Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, 1 deň pracovného voľna v druhom polroku, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a absolvovanie rôznych vzdelávacích aktivít a školení.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- iné doklady preukazujúce splnenie požadovaných kritérií a požiadaviek (napr. certifikáty, osvedčenia...)
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – úrad - zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzačov:
Predpokladaný termín nástupu: 01.08.2022/dohodou
Predpokladaný termín osobných pohovorov: júl 2022
Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 pracovné dni pred termínom konania.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.07.2022 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu:
Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková, Telefón: 048/4330 216, e-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
- Vysokoškolské II. stupňa
- prax v oblasti IKT výhodou
- znalosť IKT, technologických inovácií, smart konceptov a riešení, projektové riadenie výhodou

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
- práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power BI)
- znalosti z tvorby softvérovej architektúry výhodou
- vodičský preukaz skupiny „B“
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
- tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako samosprávny územný celok združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.Zabezpečuje služby občanom Mesta vrátane prímestských častí a zároveň portfóliu podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta. Mesto Banská Bystrica má ambíciu byť modernou klientsky orientovanou obcou, ktorá je pripravená byť právoplatným členom v európskych štruktúrach.