Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

HR Specialist

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Information about the position

  • Place of work: Einsteinova 33, Petržalka
  • Basic wage component (gross) and other rewards: 1 600 EUR/monthbase salary depends on seniority of the final candidate, year-end bonus applies
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

Mercedes-Benz Slovakia, international company & importer, is looking for an engaged and motivated colleague who is interested to join our HR team. The new colleague will continue implementing changes in the transformation process of the company.

Main Activities:

• Expat agenda - communication with managers on international assignments and with a relocation agency, payroll inputs, various administrative and co-ordinational duties
• Social Intranet / employee surveys - establishment of new communication channels
• Initiatives / events / benefits for employees - ideas and organization
• Recruitment & selection - active participation in the selection process
• Audits, integrity & compliance topics – main responsible on behalf of HR
• HR reporting – regular and ad hoc activities

Employee perks, benefits

Our benefits start with Mercedes-Benz passenger cars & vans that we import - we provide interesting purchase discounts & leasing. We offer cafeteria system (MultiSport / English courses / pension saving), home-office, flexible working time, days-off, sick days, loyalty benefits and fully covered meal vouchers.

Information about the selection process

We would like to thank all candidates for their expressed interest. However, we will contact candidates that fulfill the requirements mentioned hereof.

In case, you are interested in our position please send your CV to personalne@daimler.com and in the mail copy the following GDPR consent:

Ja [BUDE DOPLNENÉ MENO A PRIEZVISKO] odoslaním tohto e-mailu vrátane príloh (životopis a/alebo mo-tivačný list) týmto v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohy-be takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dob-rovoľne dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi Mercedes-Benz Slova-kia s.r.o., so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21018/B (ďalej len ,,MBSK“) na účely hľadania práce iba v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., a to v rozsahu uvedenom v dokumentoch, ktoré zasielam. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca. Súhlas udeľujem MBSK na dobu jedného roka od jeho udelenia. Som si vedomý/-á toho, že mám právo požadovať od MBSK prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osob-ných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a že tieto práva, okrem posledného, môžem uplatniť formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania prebiehajúceho na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Som si vedomý/-á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvo-lať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla alebo e-mailu zaslaného na adresu: dia-log.sk@daimler.com.

Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft Excel - Advanced

Driving licence

B

Experience in the position/sector

Human Resources

Personality requirements and skills

• Min 3 years of experience in general HR functions
• General knowlegde of Labour Code & legislation
• Good knowledge of MS Excel
• Structured approach & attention to detail
• Self-driven & active problem solving
• Personal integrity & high responsibility
• Good communication skills & friendly attitude
• English: min B2, Slovak: Native

Advertiser

Brief description of the company

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. je medzinárodná firma a importér značiek Mercedes-Benz, smart, Setra a Fuso. Hlásime sa k princípom dodržiavania zásad správania sa a etického konania voči našim zákazníkom, obchodným partnerom a zamestnancom. Udržiavame si stabilné postavanie na trhu a našim zamestnancom poskytujeme možnosť pracovať v zaujímavom prostredí medzinárodnej značky s prémiovými produktami a službami.

Number of employees

100-149 employees