Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Radca - ekonomický odbor, stála štátna služba

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Hlavná 110, Košice
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 917 EUR/mesiacminimálne 917,00 EUR v závislosti od služobnej praxe
  • Termín nástupu: máj/jún 2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Najnáročnejšia činnosť:
Samostatná koordinačná činnosť na úseku vybavovania ucelenej odbornej agendy
Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
- koordinovanie činností v oblasti pokladničnej agendy a jej komplexné zaúčtovanie.
- vedenie evidencie rozpočtových opatrení,
- vykonávanie priebežných analýz rozpočtového hospodárenia a sledovanie hospodárnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov za jednotlivé odbory Kancelárie Ústavného súdu SR (FB),
- zastupovanie v oblasti vedenia účtovnej agendy a výkazníctva,
- zastupovanie v oblasti komplexnej agendy v systéme Štátnej pokladnice (Manex),
- zastupovanie v oblasti spracovania prvotnej evidencie došlých faktúr a vedenia hotovostnej pokladnice,
- vedenie evidencie zahraničných služobných ciest,
- výkon finančných kontrol za ekonomický odbor a komplexná kontrola výkonu finančných kontrol v účtovnej agende,
- vedenie registratúry v systéme BRISK za ekonomický odbor,
- archivácia všetkých dokladov a dokumentov ekonomického odboru.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pružná pracovná doba v rozsahu 37,5 h/týždeň
- výhody a benefity vyplývajúce z platnej kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokumentov:
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
f. Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
g. Čestné vyhlásenie o praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
h. Súhlas s vykonávaním bezpečnostnej previerky II. stupňa (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
j. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky
zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka, ak
uchádzač nie je občanom Slovenskej republiky (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania na pozíciu radca na ekonomickom odbore spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v písomnej forme do 15.04.2021 na adresu:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Hlavná 110, 042 65 Košice, s označením „Výberové konanie - VK/2021/720“.

Osobné údaje uchádzača o zaradenie do výberového konania (dotknutá osoba) budú spracovávané iba na účely tohto výberového konania. Právnym základom na spracovávanie osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie (EÚ) 2016/679 – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov. Kontakt na zodpovednú osobu Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako aj všetky informácie o právach dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na https://www.ustavnysud.sk/gdpr1

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

Ekonómia, účtovníctvo

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom registra trestov), svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť,schopnosť pracovať pod tlakom.
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto.
Znalosť právnych predpisov :
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
- opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a metodické usmernenie k uvedenému opatreniu,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu SR (ďalej len "kancelária") je právnická osoba a plní úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Postavenie a úlohy kancelárie upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29, § 30. Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v Kancelárii sa riadia ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zamestnanecké vzťahy zamestnancov v Kancelárii sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
www.ustavnysud.sk