Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Projektový manažér/-ka národného projektu Pomoc Ukrajine

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nevädzová 5, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 2 100 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 1.8.2022
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- celkové riadenie projektu - plánovanie, organizovanie, riadenie, koordinácia a kontrola všetkých aktivít projektu,
- celkové personálne riadenie a koordinácia zamestnancov pracujúcich v rámci projektu, t. j. projektového tímu, odborného tímu a skupiny expertov a hodnotiteľov,
- zodpovednosť za implementáciu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a pokynmi RO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ a ostatnými záväznými predpismi a vnútornými usmerneniami SR a EK,
- vytvorenie podmienok na plynulú realizáciu všetkých aktivít projektu, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie aktivít projektu a plnenia úloh, ktoré mu vyplývajú z riadiacej dokumentácie pre OP ĽZ,
- zodpovednosť za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
- komunikácia s vecne príslušným odborom MPSVR SR a s ÚSVOS SR.
- komunikácia s RO pre OP ĽZ v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP,
- riadenie rizík a zmien v projekte,
- riadenie a komplexná príprava procesov na priebežné monitorovanie aktivít projektu a zodpovednosť za napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu,
- kontrola propagácie a publicity projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF,
- vykonávanie ďalších súvisiacich činnosti s riadením projektu, ktoré vyplynú z potrieb národného projektu počas jeho realizácie alebo na základe pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Zamestnanecké výhody, benefity

Miesto výkonu práce:
- Bratislava

Druh pracovného pomeru:
- pracovná zmluva

Trvanie pracovného pomeru:
- doba určitá do 31.12.2023

Stručná informácia o projekte:
Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je jednou z najväčších utečeneckých kríz v Európe v tomto storočí. Na základe tejto situácie čelí Slovenská republika veľkej výzve, ako pomôcť ľuďom z Ukrajiny pri procese integrácie sa do spoločnosti. Vďaka takzvanému akčnému plánu Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) je možné nevyčerpané finančné prostriedky z programového obdobia 2014 až 2020 flexibilne presmerovať na núdzovú podporu pokrývajúcu základné potreby ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou na Ukrajine. Peniaze tak môžu využiť na služby, dočasné ubytovanie, dodávky potravín a zdravotnú starostlivosť. „Opatreniami CARE sa takisto môžu posilniť kapacity v súvislosti so zabezpečovaním potrieb utečencov, a to napríklad podporou týkajúcou sa dodatočného infraštruktúrneho vybavenia či personálu potrebného na uspokojovanie potrieb utečencov

Národný projekt pomoci Ukrajine realizuje 2 hlavné spôsoby pomoci pre cieľové skupiny:
• Refundovanie výdavkov na humanitárnu pomoc poskytnutú ľuďom z Ukrajiny pri vstupe do SR
• Pomoc pri integrácií odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny do spoločnosti na Slovensku
Projekt bude prierezovo podporovať i opatrenia zamerané na oblasť sociálnej pomoci. Zvýšením počtu podporených odborných kapacít v teréne sa zvýši predpoklad zabezpečenia dostupnosti väčšieho počtu sociálnych služieb napomáhajúcich k riešeniu alebo zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie odídencov z Ukrajiny naprieč celým Slovenskom

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 21.07.2022 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2. motivačný list,
3. potvrdenie o vzdelaní,

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: [email protected]

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

Korešpondenčná adresa:
IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Projektový manažér NP Pomoc Ukrajine


Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa a skúsenosť s výkonom projektového manažmentu v jednom projekte financovanom zo zdrojov EÚ, alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa a preukázateľná skúsenosť s výkonom projektového manažmentu minimálne v dvoch projektoch financovaných zo zdrojov EÚ;
- skúsenosti s riadením minimálne 5 rokov
Výhodou:
- praktické skúsenosti s publicitou a prácou s médiami
- aktívna znalosť anglického jazyka slovom a písmom
- skúsenosti s projektami pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva


Počítačové znalosti – používateľ:
- pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- analytické myslenie,
- skúsenosti s riadením ľudí,
- tímová práca, schopnosť riešiť konflikty,
- komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty,
- orientácia v odbornej problematike zakladania a riadenia projektu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov