Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Lektor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 27 EUR/hod.
  • Termín nástupu: 15.12.2021
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vzdelávanie je určené pre terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP), pracujúcich prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách a v prostredí ľudí bez domova.
Cieľom a zámerom vzdelávania je rozšíriť teoretické a najmä praktické vedomosti a zručnosti TSP a TP v oblasti nedirektívneho prístupu v sociálnej práci, kritickej sociálnej práci, vychádzajúc z antiopresívnych a antidiskriminačných teórií a praxí v terénnej sociálnej práci, ktoré kladú dôraz na zmocňovanie ľudí a aktivizáciu ich potenciálu.
Návrh tréningového programu na 5 (päť) na seba nadväzujúcich dvojdňových stretnutí (5x2 dni) pre TSP a 3 (tri) dvojdňové stretnutia (3x2 dni) pre TP, je potrebné vypracovať na základe odborného manuálu „Príručka pre terénnu sociálnu prácu“, prípadne doplniť iné nedirektívne prístupy vychádzajúce z antiopresívnych a antidiskriminačných teórií a praxi v sociálnej práci, podporujúce zmocňovanie človeka viď. link https://tsp.gov.sk/podklady-pre-vyberove-konanie-pozicia-lektor-lektorka/index.html?csrt=14902677673488928398 a predložiť návrh programu s ďalšími požadovanými podkladmi uvedenými v záverečnej časti inzerátu.

Vzdelávanie bude realizované prostredníctvom zážitkovo orientovaných aktivít, ktoré sú zamerané prioritne na spôsobilosť – teda na praktické osvojenie návykov a postupov na vykonávanie činností a na kultivovanie predpokladov na výkon terénnej sociálnej práce účastníkov. Zážitkovo orientovaným vzdelávaním sa rozumie metóda učenia, ktorá prioritne využíva zážitok (emócia, súcit, empatia, vlastná skúsenosť a pod.). Vzdelávacie stretnutia majú podporiť vytvorenie atmosféry psychického bezpečia v skupine, podporovať vznik konštruktívnych väzieb a vzťahov v rámci skupiny na iniciovanie a rozvíjanie aktívnej formy sociálneho učenia so zámerom dosiahnutia rozšírenia prístupov a metód práce v činnosti TSP/TP. Podiel teoretickej časti vzdelávacieho programu môže byť maximálne 25% z celkového rozsahu stretnutí.

Ďalšie činností v rámci NP TSP II:
- výkon lektorskej (trénerskej) činnosti pre terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov v regiónoch realizácie projektu,
- príprava obsahu vzdelávaní, pracovných materiálov, spracovanie potrebnej administratívy (prezenčné listiny, správy zo vzdelávacej aktivity a pod.),
- vzdelávacie aktivity budú prebiehať v rôznych regiónoch na území celého Slovenska v spádových oblastiach podľa lokalít obcí/MVO zapojených do NP TSP II,
- vzdelávanie sa bude realizovať formou dvojdňových tréningov, v prípade terénnych sociálnych pracovníkov päť dvojdňových na seba nadväzujúcich tréningových stretnutí, v prípade terénnych pracovníkov o tri dvojdňové na seba nadväzujúce vzdelávacie stretnutia, v oboch prípadoch spravidla s 1 mesačnými časovými rozstupmi medzi
jednotlivými tréningovými stretnutiami,
- lektor/lektorka sprevádza pridelenú/é vzdelávaciu/e skupinu/y celým tréningom, to znamená všetkými tréningovými dňami,
- počet účastníkov vo vzdelávacej skupine: priemerne 18 (minimálne 12, maximálne 20) účastníkov, počet vzdelávacích skupín je 30,
- počet pridelených vzdelávacích skupín terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je na dohode s vybraným/-ou lektorom/-kou.

Zamestnanecké výhody, benefity

Stručná informácia o projekte:
IA MPSVR SR svojimi aktivitami prispieva k zníženiu sociálneho vylúčenia najzraniteľnejších skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov. Jedným z národných projektov, ktoré realizuje je národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II). Hlavný cieľom NP TSP II je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce a nadväzujúcich odborných činností.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Miesto výkonu práce:
Slovensko

Termín nástupu:
- 15.12.2021/dohodou

Druh pracovného pomeru:
- dohoda o vykonaní práce

Trvanie dohody o vykonaní práce:
- 1 rok

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 29.11.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o výkone lektorskej činnosti, odbornej praxe musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ),
2. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania ( II. stupňa),
3. Návrh vzdelávacieho programu.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Lektor pre NP TSP II.“

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie a prax:
- VŠ II. st.,
- minimálne 5 rokov odbornej praxe a lektorských skúseností,
- sebaskúsenostný výcvik.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- poznanie a zohľadňovanie súčasných ľudsko-právnych východísk v lektorskej činnosti,
- chápanie a uplatňovanie princípu empowerment (zmocňovanie) a antiopresívnych a antidiskriminačných teórií,
- chápanie a uplatňovanie konceptu interkultúrneho dialógu, solidarity a sociálnej spravodlivosti,
- samostatnosť, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, asertivita,
- ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov