Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert/-ka pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu pre analytickú štúdiu „Pozor na nerovnosti kvôli veku“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Práca z domu
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 22 EUR/hod.22€ (od 22€ do 49€ brutto/hodina v závislosti od skúseností a praxe) Všeobecné kvalifikačné predpoklady pre zatriedenie experta do hodinovej sadzby: expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4 roky, expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov, expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka. *Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, rovnosti a nediskriminácie, v tvorbe analytickej činnosti, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.
  • Termín nástupu: 15.11.2021
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce je:
- vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu,
- odstránenie vekovej diskriminácie na pracovnom trhu v SR,
- spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie.

Očakávané výstupy analýzy:
Výstup bude obsahovať alternatívne návrhy vládnej politiky s uvedením podporných ako aj negatívnych argumentov s cieľom vybrať najvhodnejší spôsob riešenia vládnej politiky.

Predlžovanie strednej dĺžky života a pokles pôrodnosti v priebehu uplynulých dekád predstavuje veľkú výzvu pre trh práce. Znižujúci sa prítok nových ročníkov na pracovný trh vytvára potrebu dlhšieho udržania vyšších vekových kategórií v práci. Prítomnosť pracujúcich vo vyššom veku dnes prestavuje príležitosti i riziká, preto je potrebné nastavenie takých politík, ktoré podporujú využívanie príležitostí a minimalizujú riziká. Pokiaľ ide o príležitosti, spočívajú najmä v pracovných skúsenostiach a vedomostiach, ako aj v špecifických zručnostiach, ktoré prináša dlhé pôsobenie v práci a ktoré naopak začínajúcim ľuďom po skončení štúdia chýbajú. Pokiaľ ide o riziká, tie predstavujú najmä zdravotný stav a nedostatočné aktuálne zručnosti a znalosti.

Zabránenie diskriminácii starších vekových kategórií a ich dlhšie udržanie na pracovnom trhu je preto spojené s množstvom opatrení, ktorých prijímanie a implementácia musia predstavovať vzájomne kooperujúci. Pre využitie dlhoročných pracovných skúseností starších pracovníkov je vhodné implementovať princípy vekového manažmentu a zaraďovať starších pracujúcich na pracovné miesta, na ktorých vedia podať adekvátny pracovný výkon. Ako tieto zásady zladiť s potrebami zamestnávateľov? Pre zníženie rizík treba venovať osobitnú pozornosť pravidlám BOZP, modifikovať ich na potreby starších pracovníkov, prispôsobovať vhodným pravidlám BOZP pracovné prostredie, ako aj zaviesť systémy vzdelávania, uplatniteľné pri starších pracujúcich.

Analýza má identifikovať prejavy vekovej diskriminácie na pracovnom trhu a navrhnúť opatrenia na ich elimináciu. Má pritom zohľadniť príklady dobrej praxe zo zahraničia a domáce i medzinárodné skúsenosti. Analýza má poskytnúť systematický prehľad vhodnosti a uskutočniteľnosti rôznych opatrení na realizáciu politík na udržanie starších ročníkov na pracovnom trhu, navrhnúť možné opatrenia na úrovní politík štátu, ako aj na podnikovej úrovni. Analýza má obsahovať odporúčania na vhodné spôsoby zahrnutia štátnych i mimovládnych partnerov pre formulovanie a realizáciu týchto opatrení. Očakávané sú tiež odporúčania vo vzťahu k AOTP, štátnej stratégii aktívneho starnutia a využitiu zdrojov EŠIF v programovom období 2021 – 2027.
MPSVR SR využije analýzu pre aktualizáciu AOTP (tvorba nových nástrojov) a systémové návrhy v personálnej politike zamestnávateľov a v oblasti celoživotného vzdelávania

Oblasť praxe:
- sociálne a rodinné politiky a podporné práce,
- organizácie pracujúce s cieľovou skupinou,
- ekonómia a manažment,
- personalistika a riadenie ľudských zdrojov,
- BOZP,
- služby zamestnanosti,
- medzinárodná spolupráca a rozvojová pomoc,
- demografia, andragogika, dôchodkové politiky,
- akademická obec s dôrazom na tému analytického výstupu,
- podpora podnikania, poradenstvo, mentoring,
- štatistické zisťovanie a analytické spracovanie dát.

Zamestnanecké výhody, benefity

Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 15.11.2021/dohodou

Trvanie dohody o vykonaní práce:
- 1 rok

Miesto výkonu práce:
Slovensko

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 07.11.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Expert pre NP PKSD“.

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- orientácia v odbornej problematike,
- znalosť gramatiky a pravopisu,
- výborné analytické schopnosti,
- komunikatívnosť, samostatnosť, tímová práca, flexibilita, asertivita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- prezentačné zručnosti – výsledky môžu byť predmetom prezentácie na odbornom podujatí.

Svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží:
- relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,
- publikačnou činnosťou – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov,
- praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analytickej štúdie preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov