Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Expert/-ka pre národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu pre analytickú štúdiu „Sociálna politika zamestnávateľa“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Práca z domu
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 22 EUR/hod.- 22€ (od 22€ do 49€ brutto/hodina v závislosti od skúseností a praxe) Všeobecné kvalifikačné predpoklady pre zatriedenie experta do hodinovej sadzby: expert 1 – úplné stredné vzdelanie alebo VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* minimálne-4 roky, expert 2 – VŠ I. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 4 roky a menej ako 6 rokov, expert 3 – VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 6 rokov a menej ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 6-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, expert 4 - VŠ II. stupňa, požiadavka na odbornú prax v relevantnej oblasti* viac ako 10 rokov, publikačná činnosť /alebo minimálne 10-ročné priame skúsenosti s pôsobením v danej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analýzy, znalosť cudzieho jazyka. *Prax v oblasti expertnej činnosti v tvorbe národných politík, politík zamestnanosti, rovnosti a nediskriminácie, v tvorbe analytickej činnosti, podkladov legislatívnej činnosti, resp. inej odbornej expertnej činnosti týkajúcej sa aktivít sociálnych partnerov.
  • Termín nástupu: 15.11.2021
  • Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavnou náplňou práce je:
- vypracovanie štúdie a zodpovednosť za jej obsah a kvalitu,
- spolupráca a komunikácia s ďalšími expertmi v jednotlivých fázach tvorby štúdie.

Očakávané výstupy analýzy:
Výstup bude obsahovať alternatívne návrhy vládnej politiky s uvedením podporných ako aj negatívnych argumentov s cieľom vybrať najvhodnejší spôsob riešenia vládnej politiky.

Analýza právnej úpravy sociálnej politiky zamestnávateľa so zameraním na aktuálny stav a možnosti zamestnávateľa a komparácia stavu tejto problematiky s niektorými vybranými krajinami EÚ. Hlavný cieľ dokumentu sa odvíja od poznania, že Európska únia sústredí veľkú pozornosť otázke sociálnej politiky zamestnávateľa a uvedomuje si, že len samotná jej snaha, ako ani postup vlád členských štátov, ktoré prevzali svoju zodpovednosť v oblasti hľadania a udržiavania harmónie medzi osobným a pracovným životom človeka nie je dostatočná pre nastolenie želaného stavu. Dokument má ambíciu napomôcť k upevneniu povedomia, že zodpovednosť za harmóniu sa odvíja od vôle dodržiavať zákonné ustanovenia v prvom rade každým zamestnávateľom, ktorý by si mal uvedomovať dôležitosť spokojnosti svojich zamestnancov s pracovnými podmienkami v podniku, za tým účelom budeme analyzovať jednotlivé nástroje sociálnej politiky zamestnávateľa a ich uplatňovanie či nezdržiavanie v praxi.
Cieľom tohto dokumentu je priniesť objektívne pohľady na sociálnu politiku zamestnávateľa z viacerých uhlov, a to z teoretického pohľadu na sociálnu politiku zamestnávateľa, tiež z pohľadu legislatívnych východísk zakotvených v Zákonníku práce platnom v Slovenskej republike a jeho porovnaním s právnou úpravou okolitých štátov a úpravou Európskej únie, ako aj z praktického pohľadu reálneho napĺňania a pretavovania prijatých právnych textov v praxi so zámerom na zvýšenie efektivity a účinnosti aplikácie jednotlivých inštitútov v prospech oprávnených subjektov. Pozitívnym výsledkom dokumentu bude jednak zvýšenie povedomia zamestnávateľov, ale najmä zamestnancov, ktorí sú oprávnení na čerpanie zákonných benefitov a ich následného aj skutočného realizovania. T.j. poznania podmienok a rozsahu všetkých sociálnych výhod, ktoré sú im zverené a tým prispeniu k zvýšeniu účinnosti sociálnej politiky. Takýto stav prispeje aj k účinnosti hospodárskej politiky, čoho výsledkom je aj zvýšenie produkcie zdrojov v prospech zamestnávateľa, ktoré sú základom možnosti jeho spätného financovania opatrení sociálnej politiky, keďže spokojný zamestnanec je produktívnejší ako nespokojný zamestnanec a mzdové nároky majú oba typy zamestnancov rovnaké, avšak prínos je rozdielny, čo si musí zamestnávateľ uvedomiť a veríme, že práve aj za pomoci tohto diela k takémuto názoru zamestnávatelia ak ho doteraz nemali, tak následne dospejú. Dokument má prispieť k skvalitneniu ako aj rozšíreniu pohľadu na možnosť zamestnávateľa podieľať sa efektívnejšie na zabezpečovaní jednotlivých foriem sociálnej politiky a najmä vytvoriť poznatok, že správnou aplikáciou sociálnej politiky zamestnávateľ nemrhá svojimi zdrojmi, ale naopak zamestnanci požívajúci balíčky sociálnej politiky sú mu jeho zdroje schopní zvýšenou produktivitou práce zhodnotiť a navýšiť v konečnom dôsledku aj jeho príjem, o ktorý sa každý podnikateľ usiluje, čo je prospešné pre obe strany.

Oblasť praxe:
- sociálne a rodinné politiky a podporné práce,
- ľudské zdroje personalistika,
- politiky odmeňovania,
- organizácie pracujúce s cieľovou skupinou,
- ekonómia a manažment,
- akademická obec s dôrazom na tému analytického výstupu,
- podpora podnikania, poradenstvo, mentoring,
- štatistické zisťovanie a analytické spracovanie dát.

Zamestnanecké výhody, benefity

Cieľ projektu:
Vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Termín nástupu:
- 15.11.2021/dohodou

Trvanie dohody o vykonaní práce:
- 1 rok

Miesto výkonu práce:
Slovensko

Informácie o výberovom konaní:
Uchádzači/uchádzačky pošlú do 07.11.2021 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

1. Motivačný list,
2. Podpísaný profesijný životopis preferovane vo forme Europass v slovenskom jazyku (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR),
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. Relevantné dokumenty obdobného charakteru, na ktorých sa podieľal resp. zoznam publikačnej činnosti resp. potvrdenie o praxi v oblasti, ktorej sa týka predmet odbornej analytickej štúdie.

Od úspešného uchádzača bude vyžadované potvrdenie preukazujúce splnenie podmienky predchádzajúcej praxe vo forme potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo ekvivalent (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach mimopracovného pomeru, príp. potvrdenie zo Sociálnej poisťovne).

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR
Nevädzová 5
814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Expert pre NP PKSD_SPZ“.

Vážime si Vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a ďalších podkladov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu.
V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/vyhlasenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.html?csrt=8254685103102086151

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft PowerPoint - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Internet - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- orientácia v odbornej problematike,
- znalosť gramatiky a pravopisu,
- výborné analytické schopnosti,
- komunikatívnosť, samostatnosť, tímová práca, flexibilita, asertivita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
- prezentačné zručnosti – výsledky môžu byť predmetom prezentácie na odbornom podujatí.

Svoju odbornú skúsenosť expert/expertka podloží:
- relevantnými dokumentmi obdobného charakteru, na ktorých participoval/-a a uvedie v akej pozícii na nich pracoval/-a,
- publikačnou činnosťou – uchádzač predloží zoznam publikovaných textov,
- praxou v požadovanej oblasti, ktorá je predmetom odbornej analytickej štúdie preukáže prostredníctvom štruktúrovaného životopisu resp. potvrdením o praxi.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.
V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších.
Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý Vám umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport karta sú len niektoré z benefitov, ktoré ponúkame.
Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.
Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete!
A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.
https://www.ia.gov.sk/data/files/kolektivne-zmluvy/Kolektivna_Zmluva_2021-min.pdf?csrt=10568041474278253403

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov