Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Finančný/á manažér/ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Nevädzová, Bratislava
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 500 EUR/mesiac
  • Termín nástupu: 15.09.2020
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Finančné a ekonomické zabezpečenie aktivít projektu, najmä:
• zabezpečuje úhrady v rámci projektu,
• realizuje základnú finančnú kontrolu dokumentácie týkajúcej sa NP BOKKÚ;
• pripravuje a kontroluje podpornú dokumentáciu,
• pripravuje a spracováva podklady k žiadostí o platbu,
• kontroluje využívanie finančných prostriedkov Poskytovateľmi,
• zabezpečuje súlad s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ďalšími relevantnými dokumentmi,
• zabezpečuje ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z potrieb NP BOKKÚ počas jeho realizácie.

Ponúkaný plat: od 1 500 €
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 28.02.2023

Zamestnanecké výhody, benefity

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva aj prostredníctvom financovania národných projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. Jedným z národných projektov, ktoré implementuje je aj národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ďalej len „NP BOKKÚ“). Hlavný cieľom NP BOKKÚ je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (komunitných centier/nízkoprahových denných centier/nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t. j. poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:
Verejná správa

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 26.08.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“). Povinnými prílohami Žiadosti sú:
1. Motivačný list.
2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) - iné formáty životopisov nie sú akceptované.
3. Kópia diplomu najvyššieho dosiahnutého vzdelania (vysokoškolské II. stupňa).
4. Potvrdenie/-ia o požadovanej odbornej praxi (akceptovateľné sú aj napr. pracovné zmluvy s náplňami činnosti v relevantnej oblasti) s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti.

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami uchádzač pošle e-mailom na adresu:

kariera@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzova 5
814 55 Bratislava
s označením „Výberové konanie pre NP BOKKÚ - FM“

Vážime si Vaše znalosti a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované vzdelanie:
• ukončené VŠ vzdelanie prvého stupňa ekonomického zamerania
alebo
• ukončené VŠ vzdelanie iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií

Požadovaná prax:
• Jeden rok preukázateľná prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, alebo financií resp. s výkonom finančného manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ

Počítačové znalosti - používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office, najmä ovládanie pokročilejších funkcií programu Excel

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť;
• analytické myslenie, ochota učiť sa, proaktívnosť;
• tímová práca;

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR).
V programovom období 2014-2020 IA MPSVR SR plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) pre prioritnú os 2, 3 a 4 a zabezpečuje implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov.

Naše poslanie:
Úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Pomoc ľuďom je nenahraditeľná.
Naša vízia:
Stať sa výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.
Naše hodnoty:
výnimočnosť
profesionalita
tímovosť
transparentnosť
inovatívnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nevädzová 5
814 55 Bratislava
http://www.ia.gov.sk