Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

Riaditeľ Daňového úradu Trenčín

Finančné riaditeľstvo SR

Informácie o pracovnom mieste

  • Miesto práce: Trenčín
  • Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 1 178,5 EUR/mesiac+ prídavok za výsluhu rokov (percentuálny podiel z funkčného platu v maximálnej výške 648,50 € odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej praxe) sa posudzuje individuálne + osobný príplatok možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru v závislosti od dosiahnutých výsledkov + príplatok za riadenie v sume 500 €
  • Termín nástupu: 01.06.2021
  • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadiaca, koncepčná a systémová činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia na úrovni daňového úradu.
• Zabezpečovanie činností a plnenia úloh daňového úradu vyplývajúcich zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj plnenia úloh na úseku ochrany objektov.
• Participovanie na tvorbe zásadných strategických plánov určujúcich smery rozvoja správy daní.
• Predkladanie podkladov v rámci rozpočtového procesu, zabezpečovanie správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov v súlade so zákonom.
• Príprava stanovísk a materiálov v pôsobnosti daňového úradu.
• Vybavovanie sťažností a zabezpečovanie prijímania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti daňového úradu vyplývajúcich z
vykonaných kontrol.
• Zabezpečovanie sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
• Predkladanie návrhov na legislatívne zmeny.
• Poskytovanie súčinnosti ostatným organizačným útvarom a orgánom finančnej správy pri plnení úloh finančnej správy.

Zamestnanecké výhody, benefity

• motivačné ohodnotenie (funkčný plat + ďalšie príplatky)
• pružný mesačný pracovný čas
• šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok
• 1 deň plateného voľna podľa kolektívnej zmluvy
• nadštandardná zdravotná starostlivosť
• odmeny pri životných jubileách
• možnosť profesijného vzdelávania prostredníctvom Akadémie finančnej správy
• rekreácie v účelových zariadeniach (Donovaly, Veľký Meder, Tatranská Lomnica)
• možnosť zahraničnej rekreácie (Česká republika, Maďarsko)
• špeciálne ponuky (zľavy v CK na dovolenky, zľavy do divadla)

Informácie o výberovom konaní

Orgán finančnej správy: Daňový úrad Trenčín
Miesto výkonu práce: Trenčín
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Stupeň oprávnenia na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami: vyžaduje sa bezpečnostná previerka II. stupňa pre stupeň utajenia "dôverné"

* Úspešný uchádzač je povinný predložiť do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru materiály na bezpečnostnú previerku podľa § 16 ods. 1
zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Termín výberového konania: 20.05.2021 o 8:00 hod (začiatok písomnej časti)
Miesto realizácie VK: Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava

POŽIADAVKY:

Znalosť zákonov:
• Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
• Ústava Slovenskej republiky
• Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako
ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
• Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov


Predloženie vízie riadenia Daňového úradu Trenčín, formou prezentácie, elektronicky najneskôr do 17.05.2021

Výberové konanie pozostáva z overenia splnenia požiadaviek: ovládanie štátneho jazyka
schopnosti a osobnostné vlastnosti občana
odborné vedomosti

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia: • Vstup do budovy len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (bez výdychového ventilu
s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1).
• Dezinfekcia rúk (aj v prípade použitia jednorázových rukavíc) pri vstupe do budovy.
• Vlastné písacie pomôcky.
• V prípade prítomnosti akútneho respiračného ochorenia je účastník výberového konania povinný
zostať v domácej izolácii, za takého stavu Vaša účasť na výberovom konaní nie je možná.

V prípade, že máte o uvedenú pozíciu záujem zašlite žiadosť o zaradenie do výberového konania ,
štruktúrovaný životopis a prezentáciu vízie na e-mailovú adresu:
adriana.martakovahrickova@financnasprava.sk. V predmete e-mailovej správy uveďte číslo
výberového konania VK/11/2021/FRSRBA.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

riadiace schopnosti, schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká miera interaktívnej komunikácie
a asertívnych postojov, manažérske zručnosti, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu, ovládanie štátneho jazyka,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia a nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona
č. 328/2002 Z.z.,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu EU, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
http://www.financnasprava.sk