Práca SME SME.sk
Pridať inzerát

HR Business Partner

Job ID: 1330369 | Amazon FC Slovakia s. r. o

DESCRIPTION

HR Business Partner (m/ž)

Usilovne pracuj. Bav sa. Tvor históriu.

To je naše heslo, za ktorým si stojíme. Naším záväzkom je, že oblasť našich ľudských zdrojov bude znamenitá, sme presvedčení, že to môže podporiť aj každý člen nášho tímu.

A ako každým rokom rastieme, musíme pracovať čo najprezieravejšie, aby členovia nášho tímu boli šťastní, motivovaní a mali pocit, že majú veci vo svojich rukách.

Plánujte s nami svoju budúcnosť

Potrebujeme viac nadaných, humánne zameraných a premýšľavých osôb, ako ste aj vy, aby ste nám pomohli pri vytváraní stratégie, implementácii a udržiavaní našich budúcich činností a projektov v oblasti ľudských zdrojov. Preto hľadáme talentovaného človeka na pozíciu HR Business Partner na podporu našich prevádzkových tímov na Slovensku, ktoré je súčasťou širšieho okruhu našich prevádzok v tomto regióne. Časom sa to preukáže ako prínos pre váš ďalší rozvoj. Centrá Amazonu sú stredobodom spokojnosti zákazníkov so službami našej spoločnosti:každá činnosť je vedená snahou vyhovieť očakávaniam zákazníkov – a to je tiež základnou hodnotou našej spoločnosti.


Pozícia HR Business Partner je veľmi dôležitou funkciou na plný pracovný úväzok. Pozícia je otvorená na dobu určitú, 1 rok, s možnosťou predĺženia.

HR Business Partner zodpovedná za ďalší rozvoj našich prevádzkových tímov, ktoré pôsobia v tejto oblasti. So svojím tímom po boku budete hybnou silou všetkých programov a iniciatív týkajúcich sa ľudských zdrojov a dôležitou súčasťou dosahovania maximálneho zvyšovania angažovanosti zamestnanca a jeho udržania vo firme.


Vaša cesta k úspechu

V prvom rade budete zodpovedný za poskytovanie ucelených služieb v oblasti ľudských zdrojov na úrovni svetovej kvality – presne takých, aké si tieto rastúce tímy zaslúžia. Jedným z najdôležitejších aspektov vášho zaradenia a jeho pridanou hodnotou je, že budete pôsobiť ako konzultant alebo ako článok prepojenia medzi vedením a poprednými členmi tímu. Vašou úlohou, ak sa rozhodnete ju prijať, teda bude: implementovať nanajvýš dôležité iniciatívy s cieľom riadiť a zveľaďovať celkovú kultúru vynikajúcich zamestnaneckých vzťahov a zdravej komunikácie.

Váš profil a povinnosti - Your Profile and Responsibilities

Je potrebné mať vždy na pamäti svoje celkové poslanie:

§ Prejavovať a dávať k dispozícii svoje zručnosti na úrovni svetovej kvality v hodnotení a hľadaní riešenia problémov vrátane:

§ Proaktívneho zhromažďovania údajov z vhodných zdrojov
§ Hĺbkovej analýzy hlavných príčin
§ Neustáleho zamerania na dlhodobé plány a ciele
§ Sledovania týchto plánov a cieľov prostredníctvom rozhodnej a sebaistej činnosti
§ Budete koučom a poradcom vedúcich tímov na území Slovenska
§ Budete klásť dôraz na neustále zlepšovanie a najlepšie postupy, ktoré majú zdieľať ostatné tímy ako aj mzdové učtárne a finančné oddelenia spoločnosti Amazon
§ Budete rozvíjať inovatívne modely, užívateľsky prívetivé modely zmien, popri kreatívnych, pružných modeloch pracovnej doby

BASIC QUALIFICATIONS

Vaše základné kvalifikačné predpoklady

§ Bakalársky titul v oblasti riadenia ľudských zdrojov, podniku alebo v príbuznej oblasti
§ Plynulá znalosť Anglického jazyka slovom aj písmom
§ Minimálne 5-ročná prax v oblasti ľudských zdrojov vrámci medzinárodného a dynamického prostredia orientovaného na zákazníka
§ Predchádzajúce skúsenosti v oblasti spolupráce so zamestnaneckou radou/odbormi
§ Výborná schopnosť vedieť si stanoviť priority a dodržiavať termíny
§ Dôkladná znalosť slovenského pracovného práva
§ Preukázateľná schopnosť vedieť pozitívne presviedčať a ovplyvňovať: byť skúseným vyjednávačom
§ Skúsenosť s vedením tímu

PREFERRED QUALIFICATIONS

§ Osvedčený blízky vzťah k práci v rámci rozsiahleho riadenia pracovnej sily: schopnosť poskytovať zmysluplné vzdelávacie poradenstvo pre vedenie spoločnosti
§ Schopnosť urobiť krok späť a pozrieť sa na dlhodobé ciele v prospech rastu oddelenia
§ Byť veľkorysý a podeliť sa so svojou intelektuálnou zvedavosťou – priniesť do tímu hlbší pohľad zvonku spoločnosti a z väčšej diaľky
§ Dokázať sa vynájsť a byť flexibilný
§ Veľkou výhodou je znalosť Lean metodológie, Six Sigma a Kaizen

Po celý čas sa budete zameriavať na dosiahnutie pozitívneho konečného výsledku: budovanie rastúcich tímov a stmeľovanie širšieho okruhu prevádzok, aby sa stali čo najskvelejším miestom pre prácu. V tomto procese budete preukazovať hlbšie pochopenie jedinečných výziev, ktorým čelia vysoko interaktívne tímy, a primerane podporovať ich záujmy.

Ak máte záujem o prácu v rýchlo rastúcej a inovatívnej spoločnosti a spĺňate uvedené požiadavky, neváhajte a ešte dnes sa prihláste na túto pracovnú pozíciu!

Základný ročný plat na danej pozícii je 30 000 EUR a zároveň ponúkame ďalšie časti mzdy.

Amazon je zamestnávateľom, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.

Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje predpisy EÚ aj miestne zákonné predpisy o ochrane osobných údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze spravovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.

Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje zmazané, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti, vašu doterajšiu prax a zázemie prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.

Poslať spoločnosti životopis